Bouw en verbouw, welstand

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente kan bepalen dat een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen? Dan kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie beslist of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

De eisen kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Voor dit product zijn leges verschuldigd. Raadpleeg de legesverordening.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

www.omgevingsloket.nl

U kunt via de Snelbalie Vergunningen een principeverzoek of concept-aanvraag indienen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente legt de redelijke eisen van welstand vast. Deze eisen gaan over:

 • de eigenschappen van de bestaande bebouwing
 • de openbare ruimte
 • het landschap
 • de stedenbouwkundige situatie
 • massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaal en kleur
 • samenhang in het bouwwerk
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 1. De aanvraag omgevingsvergunning
 2. Een schets van de gewenste bebouwing (gevelaanzichten bestaand en nieuw op schaal 1:100).
 3. Een situatieschets.
 4. Foto's van de huidige situatie en aangrenzende bebouwing.

U kunt hier klikken om een afspraak te maken

 • tekeningen van de gewenste bebouwing
 • details over het uiterlijk van de bebouwing
 • kleurenfoto's van de huidige situatie en aangrenzende bebouwing
 • gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Nadat u op www.omgevingsloket.nl heeft gecontroleerd of u vergunning nodig heeft en de aanvraag voor een omgevingsvergunning hebt ingediend, volgt de procedure van beoordeling. Dit betreft een oordeel over inpassing in het bestemmingsplan en een oordeel van de welstandscommissie. Deze commissie vergadert periodiek en brengt advies uit aan de burgemeester en wethouders. Dit advies wordt door de gemeente gehecht aan de vergunningsaanvraag. Is het oordeel van de welstandscommissie positief dan vindt vervolgens een toetsing aan de bouwtechnische eisen (Bouwbesluit) plaats. Voor meer informatie over bouwtechnische regels uit het Bouwbesluit voor verbouw kunt u vinden op het verbouwkompas.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Met een principe-verzoek of concept-aanvraag kunt u een principe-uitspraak van de gemeente krijgen over uw plannen.

U kunt hier de welstandsnota raadplegen.

Vraag een principeoordeel aan

Wilt u een nieuwbouw, grote renovatie of omvangrijke verbouwing realiseren? Het is dan verstandig om eerst zelf een tekening te maken van wat u wilt bouwen en deze tekening aan de welstandscommissie voor te leggen. De commissie geeft dan een principeoordeel. Zo voorkomt u hoge architectkosten voor het ontwerp van een bouwwerk dat niet door de welstandscommissie wordt geaccepteerd.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden