Bomen kappen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Het vellen of te doen vellen van houtopstand (of het sterk snoeien) is (omgevings)vergunningsvrij in de volgende gevallen:

1. de stamomtrek op 1,30 meter hoogte bedraagt niet meer bedraagt dan 1,00 meter

2. indien het geen rijbeplantingen betreft die in een Groenstructuurvisie zijn aangemerkt als "ontwikkelen bomenstructuur"

3. indien het niet gaat om houtopstanden waarop de Boswet van toepassing is.

moet u een kapvergunning hebben. Van kappen kan ook sprake zijn als er zeer drastisch wordt gesnoeid, bijvoorbeeld het verwijderen van de kroon uit een boom. Alleen de eigenaar van een boom kan een kapvergunning aanvragen (of moet daarvoor toestemming geven).

Flora- en Faunawet
Ook als u voor uw kapwerkzaamheden geen vergunning nodig hebt, moet u zich houden aan de Flora- en Faunawet.

Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.
 

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Hiervoor kunt u de legesverordening raadplegen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente kan bepalen dat u de boom alleen mag kappen als u een nieuwe boom plant. Zij bepaalt ook binnen welke termijn u dit moet doen.

Vergunning geweigerd

U krijgt geen vergunning als de gemeente bepaalde andere belangen belangrijker vindt. Bijvoorbeeld:

  • het belang van natuur
  • de boom heeft cultuurhistorische waarde
  • de boom heeft landschappelijke waarde
  • de boom heeft waarde voor stads- en dorpsschoon
  • de boom heeft waarde voor leefbaarheid
  • de boom is beeldbepalend
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Wanneer u op grond van bovenstaande informatie vergunningplichtig bent, doet u een aanvraag omgevingsvergunning bij de gemeente. U kunt hiervoor naar de snelbalie vergunningen gaan maar ook bij Omgevingsloket Online kunt u een aanvraag indienen en vindt u meer informatie over de betreffende aanvraagprocedure.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Voor het kappen van bomen die onder de Boswet vallen moet u een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie krijgt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden