Bijzondere opsporingsdiensten, klachtenregeling

Als een opsporingsambtenaar u niet behoorlijk behandelt, kunt u daarover een klacht indienen bij de minister die verantwoordelijk is voor de dienst waar de ambtenaar werkt. Het gaat hier om klachten over ambtenaren van: de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst - Economische controledienst (FIOD) van het ministerie van Financiën; de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Milieu van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (ILT IOD); het Dienstonderdeel Opsporing van de Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (AID DO); de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SIOD; SIOD is opgegaan in de Inspectie SZW). Klachten over inspecteurs of over buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) vallen niet onder de werking van deze regeling.Procedure De klachtencommissie nodigt u uit om uw klacht toe te lichten. U wordt niet uitgenodigd om gehoord te worden als u aangeeft dat u niet gehoord wilt worden.  De commissie stuurt een rapport met samenvattingen en een advies naar de minister. De minister neemt de beslissing. U ontvangt deze beslissing, inclusief de argumenten die daartoe leidden en de conclusies die de minister aan het onderzoek verbindt.Als u het niet eens bent met het besluit van de minister, kunt u uw zaak aan de Nationale ombudsman voorleggen.