Bestuursreglement instellingen voor educatie en beroepsonderwijs

Instellingen voor educatie en/of beroepsonderwijs die uit de openbare kas bekostigd worden, zoals bepaalde regionale opleidingencentra (eventueel in een samenwerkingsverband) en agrarische opleidingscentra, dienen een zogeheten bestuursreglement op te stellen. Dit reglement, evenals elke wijziging daarvan, moet u naar de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap sturen. In het bestuursreglement moet in ieder geval zijn aangegeven hoe de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het college van bestuur en de raad van toezicht is geregeld en de wijze waarop het college van bestuur zijn taken en bevoegdheden uitoefent. Daarnaast dienen bijzonderheden te worden vermeld over de eventuele organisatorische eenheden die een instelling omvat. Indien het gaat om een bijzondere instelling (dat wil zeggen: een instelling die niet door een gemeente of een ander openbaar lichaam in stand wordt gehouden), kunnen sommige van deze onderwerpen ook in de statuten van de instelling worden opgenomen.