Bestemmingsplan, wijzigen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u gaat (ver)bouwen, dan is het raadzaam om vooraf het betreffende bestemmingsplan in te zien. Hierin staat de bestemming van een gebied beschreven en de regels waaraan men zich moet houden. U kunt een verzoek indienen het plan te wijzigen indien u (bepaalde) bebouwing wenst te realiseren of juist wenst tegen te gaan.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente is verplicht een bestemmingsplan voor het gebied binnen haar gemeentegrenzen op te stellen. Dit kunnen overigens meerdere plannen zijn voor zowel de bebouwde gebieden als het buitengebied. Het kan ook zijn dat de provincie of het Rijk een bestemmingsplan (inpassingsplan) heeft opgesteld.

Indien u eigenaar bent danwel spreekt namens de eigenaar kunt u de gemeenteraad verzoeken een gemeentelijk bestemmingsplan te wijzigen.

Kleinere afwijkingen van het bestemmingsplan kunnen ook door burgemeester en wethouders worden doorgevoerd.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Het is raadzaam schetsen of tekeningen mee te nemen over:

 • de huidige situatie;
 • uw mogelijke bouwplannen.

Op deze wijze kan worden bepaald of uw verzoek tot bouwen past binnen de randvoorwaarden van het bestemmingsplan.

Reacties

Indien u het niet eens bent met de voorgenomen wijzigingen in het bestemmingsplan, dan dient u uw reactie met argumenten te onderbouwen en deze schriftelijk in te dienen bij de gemeente (inclusief naam, adres, datum en handtekening). Hiervoor dient u zich wel aan de genoemde termijnen te houden. Dit geldt ook voor een verzoek tot wijziging van een geldend bestemmingsplan.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Het vaststellen van een bestemmingsplan

 1. De gemeente heeft een structuurvisie of gaat deze ontwikkelen en maakt op basis daarvan een (ontwerp)bestemmingsplan.
 2. Meestal worden inspraakbijeenkomsten georganiseerd waarbij de meningen van de burgers en van andere belangstellenden worden gepeild. De resultaten van deze bijeenkomsten kunnen leiden tot aanpassing van de voorstellen.
 3. Vervolgens ligt het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken digitaal ter inzage. In een huis-aan-huis blad staat dit van te voren aangekondigd. U kunt in deze periode het plan inzien en bij de gemeenteraad uw mening (zienswijze) mondeling of schriftelijk kenbaar maken.
 4. Na deze inzageperiode stelt de gemeenteraad binnen 12 weken het bestemmingsplan vast (de gemeente kan van deze termijn afwijken).
 5. Binnen 2 weken nadat het plan is vastgesteld, moet de gemeente het plan opnieuw 6 weken ter inzage leggen. U kunt binnen deze periode in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 6. Het bestemmingsplan treedt in werking nadat de termijn van 6 weken, waarin het plan ter inzage ligt, is verstreken.

Uitwerkingsplan, wijzigingsplan

 1. Een ontwerp uitwerkings- of wijzigingsplan wordt gepubliceerd. Als belanghebbende (bouwgegadigde, eigenaar, gebruiker van de grond of omwonende) kunt u uw zienswijze indienen.
 2. Het college van B&W stelt vervolgens het uitwerkings- of wijzigingsplan vast, waarbij de ingebrachte zienswijzen worden betrokken.
 3. Daarna wordt het besluit van het college gepubliceerd en digitaal ter inzage gelegd.
 4. Tegen het besluit kunt u binnen 6 weken in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Tegen de weigering om een uitwerking of wijziging vast te stellen staan bezwaar en beroep open.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Let op! Is het bestemmingsplan aangepast en wilt u daarna gaan bouwen? Dan hebt u nog wel een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Waaruit bestaat een bestemmingsplan?

Het plan bestaat minimaal uit een verbeelding met de verschillende bestemmingen. Het plan bevat ook bebouwings- en gebruiksregels en een toelichting.

Hoe gedetailleerd is het plan?

Soms is een bestemmingsplan globaal van karakter. In zo'n bestemmingsplan is bepaald dat de gemeente binnen bepaalde grenzen het bestemmingsplan uitwerkt of wijzigt. Bij de uitwerking gaat het om detaillering van het bestemmingsplan. In beginsel blijft de hoofdfunctie (zoals woondoeleinden) ongewijzigd en wordt deze uitgewerkt voor bijvoorbeeld diverse woningtypes (vrijstaand, aaneengesloten, gestapeld enzovoort). Bij wijzigingsplannen gaat het om wijziging van de functie, bijvoorbeeld van de bestemming "bedrijven" naar de bestemming "wonen". Over het algemeen heeft de gemeente Valkenswaard gedetailleerde bestemmingsplannen waar exact staat aangegeven hoe het perceel gebruikt en bebouwd mag worden.

Wat is het buitengebied?

Het buitengebied is het gebied gelegen buiten de bebouwde kom. Vaak wordt hiermee het agrarische (open) gedeelte van een gemeente bedoeld. Het gebied geniet vaak bijzondere bescherming door allerlei planologische maatregelen. De bebouwingsmogelijkheden in deze gebieden zijn beperkter.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden