Planschade

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Planschadevergoeding is een vergoeding van de gemeente aan een ieder die door een planologische maatregel schade lijdt. Zo kan bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan de gebruiksmogelijkheden van een onroerende zaak beperken. Als u vindt dat u wordt benadeeld door planologische maatregelen, neemt u dan contact op met de gemeente.

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Sindsdien is er alleen nog sprake van een tegemoetkoming in de schade.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Schade kan op 2 manieren ontstaan:

 • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan (inkomstenderving).
 • Uw huis of ander pand is minder waard geworden door het plan (waardevermindering onroerende zaak).

Vergoeding voor de schade

Om in aanmerking te komen voor schadevergoeding (recht op planschade) zijn 2 zaken van belang:

 • U kon de schade niet voorzien toen u het huis of de grond kocht.
 • U heeft nog niet op een andere manier schadevergoeding gekregen (bijvoorbeeld door onteigening).

U krijgt een vergoeding als het niet redelijk is dat u de schade zelf moet betalen of de schade niet verzekerd is.

In bepaalde gevallen moet u een deel van de schade zelf betalen:

 • Is er sprake van inkomensderving? Het bedrag aan schade dat lager is dan 2% van uw inkomen moet u zelf betalen.
 • Is er sprake van waardevermindering van een onroerende zaak? Het bedrag aan schade dat lager is dan 2% van de waarde van de onroerende zaak moet u zelf betalen.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt schadevergoeding aan de gemeente. Geef in uw aanvraag het volgende aan:

 • waarom u vergoeding vraagt
 • hoeveel vergoeding u wilt
 • door welk ruimtelijk plan de schade is ontstaan (bijvoorbeeld het bestemmingsplan)
 • een omschrijving van de schade
 • het schadebedrag
 • bij schade aan een onroerende zaak: kadastraal nummer
 • uw bankrekeningnummer

Let op: U moet de vergoeding vragen binnen 5 jaar nadat het ruimtelijk plan definitief is.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Een verzoek om tegemoetkoming in de schade als gevolg van een bestemmingsplan is iets anders dan een gewone schadevergoeding. Bij een gewone schadevergoeding is het burgerlijk recht van toepassing. Het gaat dan om schade die niet door gemeentelijke plannen veroorzaakt wordt, zoals schade bij een ongeval. Op tegemoetkoming in de schade uit bestemmingsplannen is bestuursrecht van toepassing.

U vindt hier informatie over: "Contact gemeente Valkenswaard"

Contact gemeente Valkenswaard

Bezoekadres: de Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard

Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard

Telefoon: 040-2083444

Faxnummer: 040-2045890

E-mail: gemeente@valkenswaard.nl

Contact / Openingstijden