Beschermd natuurmonument en Natura 2000-gebied, schadevergoeding

Een aanwijzing als beschermd natuurmonument of Natura-2000-gebied heeft belangrijke gevolgen voor de activiteiten die binnen het gebied en in de omgeving ervan mogen worden ontplooid. Dat kan betekenen dat u als belanghebbende ten gevolge van de aanwijzing schade lijdt of zult lijden. Als deze schade redelijk gezien niet (helemaal) voor uw rekening behoort te komen en als de vergoeding niet of niet voldoende door aankoop, onteigening of anderszins is verzekerd, kunt u een verzoek tot schadevergoeding richten aan het overheidsorgaan dat het gebied als beschermd natuurmonument of Natura-2000-gebied heeft aangewezen.