Bekostiging experimenteel onderwijs

Indien het bevoegd gezag van een school of een instelling in de zin van een onderwijswet bij wijze van experiment onderwijs wenst te geven dat valt buiten de kaders van de verschillende onderwijswetten kan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (of, ingeval van landbouwonderwijs, de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) beslissen dat dit onderwijs uit de openbare kas wordt bekostigd.   Deze mogelijkheid bestaat zowel voor openbare (rijks- of gemeentelijke) scholen als voor bijzondere scholen. Een 'bijzondere school' is een school die in stand gehouden wordt door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, in tegenstelling tot een openbare (rijks- of gemeentelijke) school, die van overheidswege in stand gehouden wordt. Ook openbare scholen op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba kunnen deze bekostiging aanvragen.