Arbitrage

U kunt als partij geschillen die tussen u en een andere partij uit een bepaalde rechtsbetrekking zijn ontstaan of zouden kunnen ontstaan, aan arbitrage onderwerpen. De overeenkomst tot arbitrage betreft zowel het compromis waarbij de partijen zich verbinden om een tussen hen bestaand geschil aan arbitrage te onderwerpen als het arbitraal beding waarbij de partijen zich verbinden om geschillen die tussen hen zouden kunnen ontstaan, aan arbitrage te onderwerpen. Bij arbitrage leggen betrokken partijen hun geschil voor aan één of meer arbiters, die daarover een beslissing geven. Deze beslissing wordt vastgelegd in een voor betrokken partijen bindend vonnis. Arbiters beslissen in de regel 'als goede mannen naar billijkheid' en zijn verplicht in alle gevallen rekening te houden met de handelsgebruiken in de branche.