Afschrift boedelbeschrijving bij schuldsanering, terinzagelegging

Indien u inzage wenst in het afschrift boedelbeschrijving bij wettelijke schuldsanering dan is dat mogelijk. De rechter beslist of de schuldenaar tot de wettelijke regeling van de schuldsanering wordt toegelaten. Als dit het geval is, wordt er een saneringsplan opgesteld waarin de aflossing van zijn schulden wordt geregeld. Na de uitspraak tot de toepassing van de schuldsaneringsregeling wordt een afschrift van de boedelbeschrijving ter kosteloze inzage neergelegd ter griffie van de rechtbank die de schuldsaneringsregeling van toepassing heeft verklaard. De boedelbeschrijving is een overzicht van alle bezittingen en schulden van de schuldenaar.