Aanbieden practicumplaats (WEB), ontheffing

Het bevoegd gezag van een instelling in de zin van de Wet educatie en beroepsonderwijs kan ontheffing vragen van de verplichting om practicumplaatsen te bieden aan studenten in opleiding. Een instelling is namelijk verplicht om studenten van de lerarenopleiding, of studenten die anderszins studeren voor een bewijs van voldoende pedagogische bekwaamheid, en die in opleiding zijn voor een functie in het onderwijs, de gelegenheid te bieden om de vereiste ervaring in de instelling op te doen. U moet de ontheffing aanvragen bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.