Werkwijze van de organisatie

Een gemeente als Valkenswaard heeft heel veel taken en verleent daarnaast ook een breed scala aan producten en diensten. Deze kunnen nu eenmaal niet allemaal door het college van burgemeester en wethouders ter hand worden genomen. Enerzijds vanwege de omvang, maar anderzijds ook omdat voor het vervullen van een groot aantal van deze taken specifieke vakkennis vereist is. Daarom kent de gemeentelijke organisatie naast het bestuur, dat de bestuurstaken vervult, ook een werkapparaat, de ambtelijke organisatie, onder leiding van gemeentesecretaris/algemeen directeur de heer R. van Eijck.

Klant- en vraaggericht 

De werkwijze bij de gemeente wordt gekenmerkt door klantgerichtheid en vraaggerichtheid. Het betekent dat de gemeente handelt vanuit de behoefte van de burgers en niet vanuit het aanbod (de producten) van de gemeente zelf. Dat houdt ook in dat de gemeente actief inspeelt op vragen van inwoners en dat ze daarbij de relaties onderkent die er zijn tussen de verschillende partijen en hun wensen. Het Klantcontactcentrum houdt zich daarbij vooral bezig met individuele contacten, de wijkcoördinatoren zijn de aanspreekpunten voor de groepscontacten en de bedrijfscontactfunctionaris is dat voor het bedrijfsleven.

  • Klantcontactcentrum
  • Wijkcoördinatoren
  • Bedrijfscontactfunctionaris
  • Organigram
  • Samenwerkingsverband Werk en Inkomen

Klantcontactcentrum

Hét aanspreekpunt voor klanten en bezoekers is het Klantcontactcentrum (KCC) in de hal van het gemeentehuis. Er zijn in totaal elf balies, die bezet worden door medewerkers van het Klantcontactcentrum, omgevingsloket en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO-Zorgloket). Verder vindt u daar een wachtruimte, evenals een informatiehoek met leestafel.

Als u het gemeentehuis telefonisch wilt bereiken, dan belt u telefoonnummer (040) 2083444.

Wijkcoördinatoren

Binnen de gemeenten zijn afspraken gemaakt over werkwijzen die tot doel hebben om beter en sneller in te kunnen spelen op de veranderende vraag van inwoners. De wijkcoördinatoren zijn in die filosofie de ogen en oren van de gemeente en ook de aanspreekpunten voor de inwoners. Zij werken slechts ten dele vanachter hun bureau. Ze werken vooral ook in de wijk, voor en met de mensen die er wonen. Zij proberen de wensen en belangen van bewoners en ambtelijk apparaat en politiek op elkaar af te stemmen, in te brengen in de gemeentelijke organisatie en uit te zetten in concrete acties. Vrij vertaald houdt dit in dat zij vragen en informatie uit de samenleving ophalen en deze met inachtneming van bestuurlijke wensen vertalen in aanbod.

Bedrijfscontactfunctionaris

De bedrijfscontactfunctionaris is hét aanspreekpunt voor het bedrijfsleven. Wat de wijkcoördinator voor de inwoners kan betekenen, kan de bedrijfscontactfunctionaris voor de ondernemer. Hij is er zowel voor de startende, groeiende als gevestigde ondernemer.

Organigram

De gemeentelijke organisatie kent sinds 1 juni 2010 12 teams: Advies en managementondersteuning, Financieel beheer en belastingen, Facilitair bedrijf, Klantcontactcentrum, Vergunningen, toezicht en handhaving, Sport, Zorg, welzijn en onderwijs, Ruimtelijke ontwikkeling en economie, Beheer openbare ruimte, Brandweer, Centrum voor Muziek en Dans.

U kunt het organogram hier downloaden.

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten

De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard werken sinds 2004 op verschillende onderdelen samen.  De samenwerking is genoemd naar de snelweg A2, de weg die de drie gemeenten met elkaar verbindt. De gemeenten bedienen samen een gebied met ongeveer 66.000 inwoners. Sinds april 2012 is de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking (GRS) A2-gemeenten van kracht en is de GRS A2 een zelfstandig rechtspersoon geworden.

De organisatie

De GRS A2-gemeenten zorgt voor de uitvoering van taken op het terrein van Werk en Inkomen (W&I), Informatisering en Automatisering (I&A) en Juridische Zaken (JuZa) voor de drie gemeenten. De organisatie bestaat uit deze drie afdelingen en een kleine staf met daarin de directeur en een controller, ondersteund door een adviseur Personeel & Organisatie, communicatie en de ambtelijk secretaris.

Doel van de A2-samenwerking

Het doel van de A2-samenwerking is het behoud van kwaliteit, het borgen van de continuïteit, het verbeteren van de dienstverlening en het verminderen van de kwetsbaarheid bij de drie gemeenten. Op termijn zal deze krachtenbundeling efficiencyvoordelen brengen.