Openbaar gemaakte nevenfuncties ambtenaren

In de rechtspositieregeling van de gemeente Valkenswaard zijn bepalingen opgenomen ter bevordering van de ambtelijke integriteit. Een deel van die bepalingen gaat over nevenwerkzaamheden die ambtenaren (kunnen) vervullen. Onder andere is bepaald:

  • de ambtenaar is verplicht aan het college, op een door dit orgaan te bepalen wijze, opgave te doen van de nevenwerkzaamheden die hij verricht of voornemens is te gaan verrichten, die de belangen van de dienst, voorzover deze in verband staan met zijn functievervulling, kunnen raken

en

  • het college regelt de openbaarmaking van de hiervoor bedoelde nevenwerkzaamheden van de gemeentesecretaris en directeuren van gemeentelijke diensten en bedrijven, alsmede van andere ambtenaren aangesteld in een functie waarvoor ter bescherming van de integriteit van de openbare dienst openbaarmaking van nevenwerkzaamheden noodzakelijk is.

Alle nevenwerkzaamheden die ambtenaren melden worden opgenomen in een register. Dat register zelf is niet openbaar. Wel is het zo dat het college kan besluiten (collegebesluit 22 april 2008, nr. 08b&w00281) om nevenwerkzaamheden die worden gemeld door de gemeentesecretaris en ambtenaren werkzaam in de functies adjunct-directeur of teammanager openbaar te maken. Dat gebeurt bij wijze van toepassing van de tweede bepaling die hiervoor is weergegeven. Daarover is door het college het volgende besloten:

1. In voorkomend geval worden openbaar gemaakt

  • de hoofdfunctie (dus niet de persoonsnaam van de ambtenaar)
  • de nevenfunctie die de functionaris verricht
  • de organisatie waarbinnen de nevenfunctie wordt vervuld
  • de eventuele beperkingen die het college heeft gesteld aan de uitoefening van de nevenfunctie
  • de datum met ingang waarvan de nevenwerkzaamheid wordt verricht.

2. De daarvoor in aanmerking komende nevenwerkzaamheden worden openbaar gemaakt door er melding van te maken op de gemeentelijke website.
Op grond van het voorgaande is besloten tot openbaarmaking van de onderstaande gemelde nevenfuncties:

  • op dit moment zijn er geen gemelde nevenfuncties.