Gedragscodes college

In de vergadering van de gemeenteraad van februari 2003 zijn de gedragscodes vastgesteld voor het college van burgemeester en wethouders en voor de gemeenteraad. Op grond van de nieuwe Gemeentewet is iedere gemeente verplicht deze gedragscodes vast te stellen. Gedragscodes verhelderen de normen die voor bestuurders gelden. Sinds 7 maart 2003 zijn deze gedragscodes verplicht. 

Doel

Bestuurders van gemeenten dienen het algemeen belang. Mensen hebben voor veel verschillende zaken te maken met gemeentebestuurders. Dit stelt hoge eisen aan de kwaliteit van lokaal openbaar bestuur. Integriteit is daarvan een wezenlijk onderdeel. Begrippen als dienstbaarheid, functionaliteit, onafhankelijkheid, openheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid staan daarbij centraal. De codes moeten de integriteit van raadsleden, wethouders en burgemeesters waarborgen.

Het doel van de gedragscodes is om bestuurders een houvast te bieden bij het bepalen van normen over de integriteit van het bestuur. De codes bevatten regels, waarbij rekening kan worden gehouden met specifieke omstandigheden. Daarbij gaat het niet om een limitatieve opsomming. Het bestuur vindt dat ook waar gedragingen niet zijn genoemd, gehandeld moet worden in de geest van de gedragscodes. Daarbij wordt een beroep gedaan op eenieders persoonlijke integriteit. In de codes zijn bepalingen opgenomen over bijvoorbeeld:

  • declaratiegedrag
  • gebruik van gemeentelijke voorzieningen voor privédoeleinden
  • minder geschikte nevenfuncties
  • het aannemen van geschenken
  • belangenverstrengeling en aanbesteding.

De codes zorgen er mede voor dat bestuurders hun functie op een juiste manier uitoefenen en geen misbruik maken van hun positie.

Controle

De code is bedoeld om bestuurders op aan te spreken. Wanneer bestuurders zich er niet aan houden, kan dat gevolgen hebben voor hun positie. De code bevat zowel normen over hoe te handelen in bepaalde situaties als regels over procedures die moeten worden gevolgd. Procedure-afspraken zijn van belang om openheid en dus controleerbaarheid te vergroten.

Raadsleden, wethouders en burgemeester hebben ieder een eigen positie met eigen bevoegdheden en daarom ook een eigen gedragscode. U kunt de gedragscode college van burgemeester en wethouders hieronder downloaden.