B&W besluitenlijst 2012 10 30

Bezwaarschrift gericht tegen intrekking bouwvergunning

Het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van de bezwarencommissie ongegrond verklaren en het bestreden besluit handhaven.
Akkoord.

Besluitenlijst b&w-vergadering 23-10-2012

Vaststellen besluitenlijst b&w-vergadering 23-10-2012.
Akkoord.

Instemmen voorontwerpbestemmingsplan Fietspad Oude Spoorbaantracé

  • In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan 'Fietspad Oude Spoorbaantracé';
  • het voorontwerpbestemmingsplan 'Fietspad Oude Spoorbaantracé' in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening toezenden aan diverse instanties;
  • het voorontwerpbestemmingsplan conform de inspraakverordening vier weken ter inzage leggen;
  • een informatieavond organiseren;
  • het voorontwerpbestemmingsplan ter kennisneming in de raadleeskamer leggen;
  • de raad en bewoners op de hoogte brengen middels een brief.

Akkoord, nader vervolg afhankelijk van nut en noodzaak discussie.

Bloemencorso bouwlocatie Kluizerdijk 1 - HoLaPress

  1. Medewerking te verlenen aan het voorgestelde alternatief 2, mits HoLaPress alle kosten dekt;
  2. aanvrager hiervan op de hoogte te stellen.

 

  1. Akkoord onder voorwaarde dat overeenkomsten uiterlijk 31-12-2012 zijn getekend.
  2. Akkoord, óók stichting bloemencorso en buurtschap informeren.

Integrale beantwoording extra vragen fracties Begroting 2013

Akkoord te gaan met de beantwoording van de aanvullende technische en/of politiek-bestuurlijke vragen fracties (begroting 2013).
Akkoord.

Motie 1 raadvergadering 25-10-2012 financiële middelen vanuit AWBZ

Zonder advies.
Verzoekt het college te bevorderen dat de financiële middelen, die door het Rijk in het kader van de transitie vanuit de AWBZ overgeheveld worden naar de gemeente, beschikbaar te houden voor zorg en welzijn voor de doelgroep.
College neemt motie positief over en betrekt deze bij de voorjaarsnota.