B&W besluitenlijst 2012 10 09

Besluitenlijsten b&w-vergadering 02-10-2012

Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergadering 02-10-2012.
Akkoord.

Bezwaarschrift gericht tegen het besluit tot het verlenen van ongevraagd ontslag op basis van artikel 8:13 van de CAR-UWO

Overeenkomstig het advies van de A2-bezwarencommissie de bezwaren ongegrond te verklaren en het omstreden besluit handhaven.
Akkoord.

Reactie gemeente verzoek om herziening uitwerkingsplan "Lage Heide natuur"

In te stemmen met conceptbrief en een afschrift hiervan in raadleeskamer ter inzage leggen.
Akkoord.

Buitengewone algemene ledenvergadering VNG d.d. 12 oktober 2012

De burgemeester volmacht verlenen om de gemeente Valkenswaard te vertegenwoordigen bij de buitengewone algemene ledenvergadering van de VNG.
Niet akkoord, daar niemand aanwezig kan zijn bij vergadering.

Bouw woningen Heiakker ongenummerd

Instemmen met het starten van de procedure voor het projectafwijkingsbesluit (omgevingsvergunning) waardoor medewerking kan worden verleend aan de bouw van 10 woningen aan de Heiakker, ongenummerd.
Akkoord.

Verzoek om tegemoetkoming in planschade

Het verzoek om tegemoetkoming in planschade van de eigenaren van de onroerende zaak aan de Zeelbergseweg afwijzen.
Akkoord.

Verzoek om tegemoetkoming in planschade

Een tegemoetkoming in planschade aan de eigenaar van het pand aan de Zeelbergseweg toewijzen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 24 april 2012.
Akkoord.

Overeenkomst kramen weekmarkt

Geadviseerd wordt een overeenkomst tot de exploitatie van marktkramen op de weekmarkt in Valkenswaard af te sluiten.
Akkoord.

Herontwikkeling woningen Bosstraat 96 en verder

In te stemmen met het starten van de procedure voor het projectafwijkingsbesluit (omgevingsvergunning) waardoor medewerking kan worden verleend aan de herontwikkeling van 45 woningen aan de Bosstraat nummer 96 en verder.
Akkoord.

Procesbesluit civielrechtelijke procedure

Besluiten tot het voeren van een rechtsgeding over geleden schade en externe juridisch adviseur machtigen tot het verrichten van de noodzakelijke processuele handelingen.
Akkoord.

Ontwikkeling Gertrudisdal 2 - Norbertusdreef 10

Niet in te stemmen met het verzoek van Keersop Projectontwikkeling om het binnenterrein van het woningbouwplan voor de locatie Gertrudusdal 2 - Norbertusdreef 10 in eigendom en beheer over te nemen.
Akkoord.

Kwaliteitsverbetering van het landschap

 • In te stemmen met de voorgestelde werkwijze voor de kwaliteitsverbetering van het landschap;
 • deze werkwijze bestuurlijk vast te leggen in het Regionaal Ruimelijk Overleg (RRO) van 28 november 2012;
 • de raad informeren over dit besluit middels een brief;
 • dit besluit, na besluitvorming in het RRO, publiceren in de Kempener Koerier.

Niet akkoord, college kiest voor maatwerk binnen geldende provinciale verordening. College heeft overigens de opvatting dat RRO geen besluitvormend orgaan is.

Vervanging klimrekken gymzaal Emmalaan

Over te gaan tot aanschaf van 2 klimramen en een mattenwagen voor sportzaal Emmalaan.
Akkoord.

Ontwerpbestemmingsplan Centrum

 • Instemmen met het bijgevoegd inspraakverslag over het voorontwerpbestemmingsplan 'Centrum';
 • instemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Centrum';
 • het ontwerpbestemmingsplan gedurende een periode van zes weken ter inzage leggen;
 • de raad en insprekers hierover informeren met brief.

Akkoord.

Reactie gemeente verzoek om herziening bestemmingsplan "Lage Heide wonen"

In te stemmen met conceptbrief en een afschrift hiervan in raadleeskamer ter inzage te leggen.
Akkoord.

Vaststellen Reglement Burgerlijke Stand

Het Reglement Burgerlijke Stand gewijzigd vast te stellen en het vorige in te trekken.
Akkoord.

Bezwaarschriften, gericht tegen verleende omgevingsvergunning voor Leenderweg 180-182-184 in Valkenswaard

Het voorstel van de agenda afvoeren wegens het ontbreken van belang.
Akkoord.

Bezwaarschrift gericht tegen verleende omgevingsvergunning voor bouwen 12 appartementen

Overeenkomstig het advies van de A2-bezwarencommissie de bezwaren ongegrond verklaren.
Akkoord.

Vaststellen bijgevoegde bestuursopdracht - programmaplan Grenscorridor N69.

 1. Vaststellen bijgaande bestuursopdracht-programmaplan Grenscorridor N69 d.d. 2 oktober 2012;
 2. instemmen met het verzoek om bijgaande bestuursopdracht programmaplan Grenscorridor N69 d.d. 3 oktober 2012, via tussenkomst van de raadsgriffier, ter kennisname aan de raad te sturen.
 3. het college neemt kennis van het concept programmaplan N69, bestuursopdracht;
 4. het college gaat akkoord met verzending van het plan naar de raad;
 5. het college stelt de volgende invulling vast:
  • bestuurlijke werkgroep 0-Plus: wethouder Buiter
  • bestuurlijke werkgroep Verbinding: wethouder Bax
  • bestuurlijke werkgroep Gebiedsimpuls: wethouder Wijnen
  • stuurgroep en Brede begeleidingsgroep: wethouder Wijnen;
 6. programmaplan N69, bestuursopdracht aan college ter vaststelling aanbieden, gelijktijdig met de financiële paragraaf.

Ondergrondse parkeergarage hoek Waalreseweg-Dijkstraat

Besluitvorming over de mogelijke komst van een parkeergarage mee te nemen in de op te stellen visie voor het centrum.
Akkoord.

Dommelkwartier

De raad, via tussenkomst van de raadsgriffier, voorstellen:

 1. in te stemmen met de voorgestelde behandeling van de ontvangen zienswijzen conform 'Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Dommelkwartier';
 2. het bestemmingsplan 'Dommelkwartier' conform het gestelde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) gewijzigd vast te stellen;
 3. in te stemmen met de voorgestelde behandeling van de ontvangen zienswijzen conform 'Zienswijzennota exploitatieplan Weegbree en exploitatieplan Hoppenbrouwers';
 4. het exploitatieplan 'Weegbree' en 'Hoppenbrouwers' gewijzigd vast te stellen;
 5. in te stemmen met de voorgestelde behandeling van de ontvangen zienswijze conform 'nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve aanpassingen ontwerp beeldkwaliteitsplan Dommelkwartier';
 6. te bepalen dat plan Dommelkwartier onder de crisis- en herstelwet behandeld dient te worden;
 7. in te stemmen met de voorgestelde behandeling van de ontvangen zienswijze conform 'nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen';
 8. het beeldkwaliteitsplan 'Dommelkwartier' gewijzigd vast te stellen en de hierin benoemde criteria als onderdeel van het gemeenschappelijke welstandbeleid vast te stellen.

Akkoord.