B&W besluitenlijst 2012 08 28

Gratis gebruik toiletvoorziening - aanpassing

Herzien van het besluit om de overeenkomst 'gratis gebuik toiletvoorziening' tussen gemeente en de horecagelegenheid La Promenade (Corridor 11a) aan te gaan. De herziening bestaat uit het niet aangaan van de overeenkomst tussen gemeente en horecagelegenheid La Promenade.
Akkoord.

Conceptaanvraag uitbreiden woonhuis gelegen op het perceel Weverwei 1 met doss.nr. PV 2012.122

Af te wijken van het bestemmingsplan o.g.v. het beleid ‘kruimelgevallen’ met gebruikmaking van de hardheidsclausule.
Akkoord.

Actualisatie bestemmingsplan

Instemmen met planning voor de actualisatie van de bestemmingsplannen.
Akkoord.

Besluitenlijst b&w-vergadering 21-8-2012

Vaststellen besluitenlijst b&w-vergadering 21-8-2012.
Akkoord.

Ontwikkeling Maastrichterweg 255

 • Instemmen met bijgevoegd stedenbouwkundig inrichtingsplan voor de ontwikkeling van de locatie Maastrichterweg 255;
 • de raad informeren/consulteren.

Akkoord.

Vragen Art. 41 RvO; Bestratingwerkzaamheden aan de Willibrorduslaan

Akkoord gaan met brief aan raad.
Akkoord.

Handreiking Evenementenveiligheid

 • Kennis nemen van de Regionale Handreiking Evenementveiligheid;
 • de Handreiking implementeren binnen de organisatie en het evenementenbeleid i.o.

Akkoord.

Recreatiepark Lage Heide na brief aan raad

A. Onderzoek voor het recreatiepark Lage Heide op te pakken door: (keuze uit een van deze drie opties)

 • mogelijkheden voor recreatie en toerisme in Valkenswaard op te nemen in het ontwikkelprogramma;
 • mogelijkheden voor recreatie en toerisme als project op te pakken, met accent op Lage Heide en verblijfsrecreatie;
 • de mogelijkheden voor verblijfsrecreatie Lage Heide als project op te pakken.

B. De raad, wijkraad Dommelen en Latoures informeren over het genomen besluit.
Het college kierst voor optie 2.

Besluitvorming Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)

 1. Instemmen met de oprichting van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant en daartoe:
 2. inbrengen van 0,6 fte basistaken en 0,6 fte aan verzoektaken per 1 januari 2013;
 3. deze inbreng te financieren uit de beschikbare formatie en beschikbaar budget van VTH;
 4. de raad te vragen per 1-1-2013 het college toestemming te verlenen tot het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) RUD Zuidoost-Brabant;
 5. in de oprichtingsfase de pf-houder milieu o.g.v. art. 168 GW te machtigen om namens het regionaal POHO RUD de benodigde bevoegdheden uit te oefenen;
 6. de heer J.G.M.T. Ubachs, burgemeester van Laarbeek, een (extern) mandaat te verlenen om namens Valkenswaard op te treden als verantwoordelijk bestuurder in het bijzonder georganiseerd overleg (BGO) ter oprichting van de RUD.

Akkoord.