B&W besluitenlijst 2012 08 21

Verkiezing Tweede Kamer 12 september 2012

In te stemmen met de te nemen maatregelen met betrekking tot de te houden verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Akkoord.

Besluitenlijst b&w-vergadering 14-8-2012

Vaststellen besluitenlijst b&w-vergadering 14-8-2012.
Akkoord.

Definitieve aanwijzing gemeentelijke monumenten

 • Instemmen met de definitieve aanwijzing en plaatsing van de onderstaande objecten op de gemeentelijke monumentenlijst, op basis van de gemeentelijke 'monumentenverordening', de redengevende beschrijving en op basis van het positieve advies van de monumentencommissie.
  • Brakenstraat 10-12
  • Hoppenbrouwers 19-21
  • Leenderweg 44
  • Leenderweg 46
  • Leenderweg 75
  • Markt 45
 • Instemmen met de definitieve aanwijzing van het pand Leenderweg 73, als cultuurhistorisch waardevol object en plaatsing op de gemeentelijke lijst van cultuurhistorisch waardevolle objecten, en de contour van het pand te beschermen via de regels en verbeelding in het bestemmingsplan.
 • Het pand aan de Dommelseweg 38-40 te Valkenswaard niet aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument, op basis van het negatieve advies van de monumentencommissie.
 • De betreffende eigenaren en/of zakelijk gerechtigden schriftelijk in kennis te stellen van uw besluit.
 • Het besluit te publiceren via de gebruikelijke wijze in het lokale weekblad 'Kempener Koerier'.

Akkoord.

Bestuursrapportage 2012

 1. Het proces Bestuursrapportage 2012 voor kennisneming aan te nemen;
 2. de raadsbrief 'Bestuursrapportage 2012' - via tussenkomst van de griffie - aan de raad aan te bieden.

Akkoord.