B&W besluitenlijst 2012 07 31

Besluitenlijsten b&w-vergadering 24-07-2012

Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergadering 24-07-2012.
Akkoord.

Stand van zaken en regeling dienstreizen

 • Informeren over de stand van zaken over de pilot milieuvriendelijk en duurzaam vervoer.
 • Vaststellen van de gewijzigde regeling vergoeding dienstreizen onder voorbehoud van instemming van de Ondernemingsraad.

Akkoord.

Aanvraag omgevings-vergunning voor het dempen van een watergang op sectie E nr. 518. Dossier nr. UV 2012.040

 • De ingebrachte zienswijzen ongegrond te verklaren;
 • gevraagde omgevingsvergunning verlenen.

Akkoord.

Pachtprijzen 2012 en 2013

De wettelijke prijsverlaging voor reguliere pacht ter kennisneming aannemen:

 • 8% voor het pachtjaar 2012
 • 7% voor het pachtjaar 2013.

Akkoord.

Verzoek tot aanpassingen verkaveling Lage Heide wonen (2)

In te stemmen met bijgevoegde conceptbrief.
Akkoord.

Vaststellen 1e herziening beleidsregel planologische afwijkingsmogelijkheden.

 • 'Beleidsregel planologische afwijkingsmogelijkheden (kruimelgevallen) 1e herziening' vast te stellen op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
 • 'Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden (kruimelgevallen)' in te trekken.
 • De 'Beleidsregel geringe planologische afwijkingsmogelijkheden (kruimelgevallen) 1e herziening', door tussenkomst van de griffie, ter kennisname leggen in de raadsleeskamer.

Akkoord.

Ontwerpbestemmingsplan Geenhovensedreef 20-22

Instemmen met:

 • het inspraakverslag naar aanleiding van het voorontwerpbestemmingsplan Geenhovensedreef 20-22;
 • het ontwerpbestemmingsplan Geenhovensedreef 20-22;
 • het ontwerpbestemmingsplan conform artikel 3.8 lid 1 Wro gedurende een periode van zes weken ter inzage leggen;
 • de procedure voor aanvraag hogere grenswaarde geluid te starten en de stukken ter inzage te leggen;
 • een ieder informeren middels een publicatie in de Kempener Koerier en de Staatscourant;
 • de raad en insprekers hierover informeren.

Akkoord.

Ontheffing RVV

Aan de betrokkene ontheffing van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) te verlenen ten behoeve van het parkeren voor zijn eigen inrit/uitrit aan de Carolusdreef 110.
Akkoord.

Intrekking horecavergunning Bruin Cafe De Zaak

De aan Bruin Cafe De Zaak, verleende vergunning voor de uitoefening van het horecabedrijf in de inrichting aan de Leenderweg 38-40 in te trekken.
Akkoord.

Overdracht taakstelling Wet sociale werkvoorziening (Wsw) 2012 van Veldhoven naar Valkenswaard

 1. Instemmen met de overdracht van de taakstelling Wsw over 2012 van 3 SE van Veldhoven naar Valkenswaard;
 2. de directeur van de gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Regio Eindhoven (GRWRE, Ergon) machtigen m.b.t. de indiening van dit verzoek aan het Ministerie van SZW.

Akkoord.