B&W besluitenlijst 2012 07 24

Aanscherping huisstijl
Binnen de bedrijfsvoeringsbudgetten waar communicatie onderdeel van uit maakt is ruimte gevonden ter financiering van de aanpassing van de huisstijl Valkenswaard. Dit valt binnen het programma en heeft geen consequenties voor de begroting.
Akkoord.

Nota Cultuurbeleid gemeente Valkenswaard 2012-2015
De Nota Cultuurbeleid gemeente Valkenswaard 2012-2015 via de raadsgriffie ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.
Akkoord.

Bezwaarschrift tegen verleende omgevingsvergunning Eindhovenseweg
Het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van de A2-bezwarencommissie kennelijk niet-ontvankelijk verklaren,
Akkoord.

Bezwaarschrift gericht tegen verleende omgevingsvergunning Dorpstraat 8 te Valkenswaard
Het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van de A2-bezwarencommissie kennelijk niet-ontvankelijk verklaren.
Akkoord.

Investeringen riolering GRP jaarschijf 2012
Instemmen met het beschikbaar stellen van de investeringen riolering GRP jaarschijf 2012.
Akkoord.

Beschikbaar stellen budget Week van de opvoeding
voor de organisatie van de week van de opvoeding en een thema avond een bedrag beschikbaar te stellen.
Akkoord.

Besluitenlijst b&w-vergadering 17-07-2012
Vaststellen besluitenlijst (A) 17-07-2012.
Akkoord, m.u.v. punt 2. Punt 2 wordt opnieuw geagendeerd.

Motie 1 raadsvergadering 7 juni 2012 inzake subsidieverhoging SSOV
De motie van Valkenswaard Lokaal en CDA niet overnemen.
De Stichting Societeitswerk voor Ouderen Valkenswaard (SSOV) en Ouderensoos De Belleman verzoeken om nadere onderbouwing met het verzoek om de subisidie (voor activiteiten en exploitatie) aan de SSOV structureel te verhogen van € 3.000,-- tot € 6.000,--.
De raad van de voortgang op de hoogte stellen van de verzending van de brief aan SSOV en Ouderensoos De Belleman.
Akkoord.

Bezwaarschrift gericht tegen verleende omgevingsvergunning aan de Leenderweg 180-182-184 te Valkenswaard
Het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van de A2-bezwarencommissie kennelijk niet-ontvankelijk verklaren.
Akkoord.

Start opstellen ruimtelijke onderbouw Maastrichterweg 51
Instemmen met het uitzetten van een quick scan ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing teneinde de procedure voor een projectafwijkingsbesluit te kunnen starten.
Akkoord, mits in de quickscan de verplaatsing van de Corsotent Reisvenne-Oranje wordt meegenomen.