B&W besluitenlijst 2012 07 10

Subsidieverzoek evenement Valkenswaardse Roller Club (VRC)
Instemmen met het voorstel om voor de Valkenswaardse Roller Club (VRC) ten behoeve van de organisatie van de internationale EVRI-cup in de week van 12 t/m 16 september op locatie De Dennenberg: een incidenteel subsidie te verstrekken.
Akkoord.

 

Intrekking horecavergunning Dommelseweg 2
Horeca-ondernemer in kennis te stellen van het voornemen de aan hem verleende horecavergunning in te trekken.
Akkoord.

 

Wijkplan Turfberg

 • Vaststellen Wijkplan Turfberg;
 • de gemeenteraad hiervan in kennis stellen.

Akkoord.

 

Regionale afspraken en programmering werklocaties Zuidoost-Brabant

 1. Kennis te nemen van de regionale afspraken & programmering werklocaties Zuidoost-Brabant;
 2. de raad te informeren over de regionale afspraken & programmering werklocaties Zuidoost-Brabant.

Akkoord.

 

Kavelruil Valkenswaard

 • in te stemmen met Plan van Aanpak Kavelruil Valkenswaard 2012;
 • in te stemmen met de Spelregels Kavelruil Valkenswaard 2012;
 • bij kavelruil rekening te houden met de gemeentelijke doelen;
 • zo mogelijk budgettair neutraal de eigendomspositie voor natuurdoelen te verbeteren;
 • het gebruik als agrarische grond ongewijzigd voort te zetten zolang geen budget beschikbaar is voor afwaardering van gronden.

Akkoord.

 

Besluitenlijsten b&w-vergadering 3-7-2012
Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergadering 3-7-2012.
Akkoord.

 

Motie 1 raadsvergadering
03-07-2012 Landschapsbeleidsplan

Zonder advies.
Verzoekt het college om een landschapsbeleidsplan te ontwikkelen en dit aan de raad ter besluitvorming voor te leggen zo mogelijk binnen een termijn van 12 maanden.
Het college verzoekt om ambtelijk advies.

 

Motie 2 raadsvergadering
03-07-2012 Proef gescheiden afval hoogbouw
Zonder advies.
Verzoekt het college om bij de uitvoering van de beleidsnotitie Inzameling huishoudelijke afvalstoffen Valkenswaard 2012-2020 op zo kort mogelijke termijn een proef uit te zetten die tot doel heeft het gescheiden aanbieden en ophalen van huishoudelijke afvalstoffen in hoogbouw mogelijk te maken.
Het college verzoekt om ambtelijk advies.

 

Motie 3 raadsvergadering
03-07-2012 Vervanging openbare afvalbakken

Zonder advies
Verzoekt het college om bij de vervanging van de op dit moment geplaatste openbare afvalbakken over te gaan op plaatsing van afvalbakken waarbij de gebruiker de mogelijkheid wordt geboden om het (zwerf)afval gescheiden aan te bieden en in de bakken te plaatsen.
Het college neemt motie zodanig over, dat eerst een proef wordt gehouden bij voorkeur in winkelgebied.

 

Motie 4 raadsvergadering
03-07-2012 GFT-afval gem. overslagstation

Zonder advies.
Verzoekt het college om er zorg voor te dragen dat GFT-afval van huishoudens (dus geen bedrijven zijnde) op het gemeentelijk overslagstation gratis kan worden aangeboden, mits dit niet leidt tot kostenverhoging.
Het college verzoekt om ambtelijk advies.

 

Motie 5 raadsvergadering
03-07-2012 Keuze grootte GFT-container

Zonder advies.
Verzoekt het college om na te gaan of het mogelijk is om bij het alternerend inzamelen van huishoudelijk afval de inwoners zonder kosten de mogelijkheid te bieden te kiezen tussen een 120 of 240 liter GFT-container en een dergelijke maatregel ten gunste van de inwoners van Valkenswaard en ter bevordering van de afvalinzameling in het algemeen, in te voeren. En deze keuze 120 of 240 liter eveneens mogelijk te maken voor restafvalcontainers in geval van plaatsing van nieuwe of te vervangen containers.
Het college neemt motie over.

 

Motie 6 raadsvergadering
03-07-2012 Kostendekkendheid afvalstoffenheffing

Zonder advies.
Verzoekt het college als mogelijk doch uiterlijk in 2012 met een onderbouwd voorstel te komen waarbij de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing teruggebracht wordt naar 100%. Hierin te betrekken de te verwachten besparing zoals gepresenteerd in het raadsvoorstel 'beleidsnota Inzameling huishoudelijke afvalstoffen Valkenswaard'.
College neemt motie over.

 

Motie 7 raadsvergadering
03-07-2012 Aanpassing bouwhoogte
Zonder advies.
Draagt het college op geen medewerking te verlenen aan een verzoek om recent vastgestelde bestemmingsplannen (periode van 5 jaar) opnieuw te herzien met het oog op een aanpassing van de bouwhoogte.
College neemt motie over.

 

Herinrichting Europalaan/fietspad van Bestpark

 • Instemmen met het aangepast ontwerp 'verlegging fietspad van Bestpark';
 • collegebesluit ter kennis brengen van gemeenteraad.

Akkoord.

 

Raadsinformatiebrief inzake bestemmingsplan Dommelen 2009
De raad informeren over de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake bestemmingsplan Dommelen 2009.
Akkoord.

 

Tussenstand realisatie coalitieprogramma
De notitie 'tussenstand realisatie coalitieprogramma' vast te stellen en deze notitie ter kennisgeving aan de raad aan te bieden.
Akkoord.