B&W besluitenlijst 2012 06 19

Bezwaarschrift gericht tegen besluit tot opleggen last onder dwangsom
Overeenkomstig het advies van de A2-bezwarencommissie:
het bezwaarschrift gegrond verklaren.
Akkoord.

 

Vaststellen wijzigingen deelplan reisdocumenten en rijbewijzen
Het deelplan reisdocumenten en rijbewijzen, zijnde een onderdeel van het gemeentelijke beveiligingsplan, vast te stellen.
Akkoord.

 

Uitspraak beroepschriften bestemmingsplan en exploitatieplan "Lage Heide wonen"
Kennis te nemen van de uitspraak en een kopie hiervan ter inzage te leggen in de raadsleeskamer.
Akkoord.

 

Aankoop ten behoeve van woningbouw Lage Heide

 • In te stemmen met de aankoop van de bij de woning Monseigneur Smetsstraat 15 gelegen grond, kadastraal bekend Valkenswaard H 80 gedeeltelijk, groot ± 0.12.87 ha;
 • in te stemmen dat, zodra de juridische levering van voornoemde grond heeft plaatsgevonden, het geldende voorkeursrecht op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten komt te vervallen en de aantekening hiervan wordt doorgehaald;
 • in te stemmen met het aangaan van de exploitatieovereenkomst (anterieur) en de bijbehorende planschade verhaalsovereenkomst bij het project Mgr. Smetsstraat 15.

Akkoord.

 

Besluitenlijsten b&w-vergadering 12-6-2012
Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergadering 12-6-2012.
Akkoord.

 

Toekenning subsidie aan VVN, afdeling Valkenswaard
Akkoord te gaan met het werkplan 2012 van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Valkenswaard en de vereniging voor 2012 een subsidie te verlenen van maximaal € 13.700,00. waarvan € 11.700,00 voor mensgerichte verkeersveiligheidsprojecten en € 2.000,00 voor de huisvestings- en organisatiekosten.
Akkoord.

 

Samenwerkingsovereenkomst Streekontwikkeling Boven-Dommel

 • De Samenwerkingsovereenkomst vaststellen;
 • de Samenwerkingsovereenkomst op 21 juni a.s. ondertekenen en hiervoor op grond van artikel 171 Gemeentewet, portefeuillehouder M. Wijnen aanwijzen om de Samenwerkingsovereekomst te tekenen.

Akkoord onder voorwaarde van accordering provinciale staten.

 

Bezwaarschrift gericht tegen verleende omgevingsvergunning voor de kap van 70 bomen aan de Europalaan
Overeenkomstig het advies van de A2-bezwarencommissie:

 • één bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren;
 • de bezwaren van de overige bezwaarmakers gegrond verklaren;
 • gelet op de aanvullende motivering van de vakafdeling; het besluit in stand laten onder aanvulling van de motivering.

Akkoord.

 

Ontheffing regels fasering exploitatieplan Lage Heide wonen

In te stemmen met het verlenen van ontheffing van de regels voor fasering van werken en werkzaamheden, die is opgenomen in het exploitatieplan Lage Heide wonen, vooruitlopend op de in voorbereiding zijnde herziening van dit exploitatieplan en navolgend aan de vastgestelde fasering voor Lage Heide wonen bij collegebesluit 12b&w00184 op 3 april 2012.
Akkoord.

 

Ontwikkeling communicatie
Te investeren in communicatie met als resultaat:

 1. profilering van de gemeente;
 2. interactieve beleidsvorming;
 3. digitale dienstverlening via de website, bijvoorbeeld door het afnemen van diensten;
 4. toename van het aantal bezoekers van de website en verbetering van het oordeel over de website;

voor deze investering een bedrag in de periode 2012-2014 te reserveren.
Akkoord.

 

Delegatie aanwijzen van "huis der gemeente"

Wij stellen u voor:
met terugwerkende kracht vanaf april 2008 de bevoegdheid tot het aanwijzen van "het huis der gemeente" te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.
Akkoord.

 

Openstaande, in uitvoering zijnde en afgehandelde moties

 • De overzichten 'moties' voor kennisneming aan te nemen;
 • de overzichten 'moties' aan het presidium (dd. 25 juni) aan te bieden.

Akkoord.

 

Contract Dierenbescherming Brabant Zuid-Oost voor dierenopvang en aanpak zwerfkatten

 • Akkoord te gaan met het contract voor 2012, met de Dierenbescherming Brabant-Zuid-Oost, voor de opvang en verzorging van zwerfdieren met een vermoedelijke eigenaar;
 • akkoord te gaan met de extra kosten van € 0,10 per inwoner voor de noodzakelijke verbouwing van het Dierenopvangcentrum De Doornakker;
 • met de Dierenbescherming Brabant Zuid-Oost een overeenkomst te sluiten voor het vangen, neutraliseren en terugplaatsen van zwerfkatten in de gemeente Valkenswaard.

Akkoord.

 

Agenda bestuurlijke voorstellen 2012

 • De (geactualiseerde) agenda 'bestuurlijke voorstellen 2012' voor kennisneming aan te nemen;
 • de agenda aan het presidium (dd. 26 maart) aan te bieden;
 • de concept raadsbrief 'verschuivingen bestuurlijke agenda' aan het presidium aan te bieden.

Akkoord.

 

Motie 1 raadsvergadering 07-06-2012 SSOV
Zonder advies

Om naast het vigerend beleid m.b.t. de zaalhuurkosten van de ouderensociëteiten, het SSOV m.i.v. 2012 jaarlijks een financiële ondersteuning t.b.v. de ouderensociëteiten te verstrekken van € 6.000,- (i.p.v. € 3.000,-) voor 2012 op te nemen uit subsidiebudget 'Ouderenzorg algemeen' en vanaf 2013 structureel in de begroting op te nemen.
Verzoek om ambtelijk advies.

 

Raadsinformatiebrief opvolging moties project Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 van 12 juni 2012

 • Instemmen met de inhoud van raadsinformatiebrief;
 • instemmen met het verzoek om de raadsinformatiebrief ter kennisname aan de raad te sturen;
 • opdracht te verlenen om de vermelde werkzaamheden in de raadsinformatiebrief in uitvoering te nemen.

Akkoord.