B&W besluitenlijst 2010 08 03

Definitief besluit hogere geluidswaarde Waalreseweg/Rede

 1. 1. De aangevraagde hogere waarde Wet geluidhinder voor een bouwplan aan de Waalreseweg te verlenen;
 2. 2. het besluit gedurende 6 weken ter inzage te leggen.

Akkoord.

 

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaatsen

 1. In te stemmen met het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats (met kenteken) nabij de Julianastraat 30;
 2. in te stemmen met het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats (met kenteken) nabij de Promenade 29;
 3. het hiervoor benodigde verkeersbesluit te nemen.

Akkoord.

 

Verzoek om een bedrag te onttrekken aan de bestemmingsreserve t.b.v. vervanging van diverse instrumenten en apparatuur
Instemmen met verzoek om een bedrag te onttrekken aan de bestemmingsreserve t.b.v. de vervanging van diverse instrumenten en apparatuur.
Akkoord.

 

Milieuvergunning

 1. De gevraagde milieuvergunning voor een gemeentelijk afval op- en overslagstation aan de John F. Kennedylaan 17 definitief te verlenen;
 2. de ingekomen zienswijzen te behandelen zoals in besluit is verwoord.

Akkoord.

 

Beantwoording moties CDA en PvdA inzake Wmo Meerjarenplan 2010-2013
Brief versturen aan de gemeenteraad ter beantwoording van het tweede deel van de motie van  het CDA van 24 februari 2010 inzake het Wmo Meerjarenplan 2010-2013 inzake een overzicht van Wmo-uitgaven 2009 en de beantwoording van de motie van het PvdA inzake het in samenspraak met de raad meetbaarder en specifieker maken van de maatschappelijke effecten zoals in het Wmo Meerjarenplan vermeld.
Akkoord.

 

Subsidieaanvraag "politiek in prent"
Het Nederlands Steendrukmuseum voor de expositie "politiek in prent" ten laste van het Cultuurfonds een subsidie te verlenen.
Akkoord.

 

Vorming Satelliet Werkplein Valkenswaard

 1. Instemmen met de vestiging van een Satelliet Werkplein in Valkenswaard voor het jaar 2011 en het UWV daarvan schriftelijk op de hoogte stellen;
 2. het UWV verzoeken de beloofde gebiedsindeling te wijzigen;
 3. aangaan van een huurcontract voor het gebouw Hofnar 2 voor het jaar 2011 t. b. v. de bestaande huisvesting van het Samenwerkingsverband Werk en Inkomen en het gezamenlijke Werkplein;
 4. instemmen om voor 1 juli 2011 een advies uit te brengen over twee alternatieve vormen van samenwerking en huisvesting;
 5. de meerkosten van de Satelliet Werkplein in Valkenswaard  voor 2011 conform de verdeelsleutel van de Samenwerkingsovereenkomst te verdelen onder de deelnemende gemeenten. 

Akkoord.

 

Voorstel m.b.t. voortgang Lage Heideweg + kredietaanvraag beschikbaar stellen

 1. Instemmen met het definitief maken het Voorlopig ontwerp Lage Heideweg, inclusief programma van eisen en de raming;
 2. instemmen met het voorbereiden van de aanbestedingsprocedure voor Definitief Ontwerp en Bestek van de Lage Heideweg;
 3. instemmen met het aanhouden van de tweede fase van de reeds gestarte Europese Aanbesteding tot voldoende duidelijkheid is over het bestemmingsplan in Bergeijk;
 4. de raad, door tussenkomst van de raadsgriffier, voor te stellen om voor de reeds uitgevoerde en bovengenoemde werkzaamheden, uit te voeren in 2010 een krediet ter beschikking te stellen.

Akkoord.

 

Inspraak verordening Ruimte fase 2
In te stemmen met reactie per brief als inspraak op de verordening ruimte 2e fase van de provincie Noord Brabant.
Akkoord.

 

Ontwerpbestemmingsplan 'Parallelweg Oost 21-23'

 1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Parallelweg Oost 21-23';
 2. instemmen met ontwerpbesluit;
 3. het ontwerpbestemmingsplan conform artikel 3.8 lid 1 Wro gedurende een periode van zes weken ter inzage leggen;
 4. de raad hierover informeren per brief.

Akkoord, vanaf 1 september 2010 ter inzage leggen.

 

Vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid 2 WRO Frans van Beststaat 7-7a
In het kader van het voornemen vrijstelling te verlenen op basis van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke ordening voor de (her)bouw van hotel 'Du Commerce' en 9 appartementen op het perceel Frans van Beststraat 7-7a:

 1. instemmen met de gemeentelijke reactie op de ingekomen zienswijzen zoals verwoord in de zienswijzennota;
 2. ruimtelijke onderbouwing aanpassen betreffende geluid- en milieuhinder;
 3. vrijstelling verlenen op basis van vrijstellingsbesluit;
 4. ontheffing te verlenen van de bouwverordening, artikel 2.5.30 lid 1 ten aanzien van de vijf parkeerplaatsen ten behoeve van de horeca;
 5. bouwvergunning verlenen;
 6. instemmen met de concept planschadeovereenkomst en concept anterieure exploitatieovereenkomst.

Akkoord.

 

Motie Raadsvergadering 29-07-2010
Omschrijving motie: Verkeersafwikkeling Dommelen.
Het college is akkoord met de strekking van de motie. Nadere nuancering opnemen in de uitgaande brief.