B&W besluitenlijst 2013 01 29

Besluitenlijsten b&w-vergadering 22-01-2013

Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergadering 22-01-2013.
Akkoord.

Aanbesteding Leerlingenvervoer

Vaststellen van de aanbestedingsdocumenten, te weten het Programma van eisen en het Bestek, ten behoeve van de Europese aanbesteding Leerlingenvervoer periode augustus 2013 tot en met juli 2016, met de optie de overeenkomst 2 keer 12 maanden van gemeentewege te verlengen.
Akkoord.

Personele gevolgen team VTH door het oprichten van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant

Geadviseerd wordt vast te stellen welke medewerker, bij wijze van toepassing van art. 8:3, eerste lid CAR/UWO, zal worden ontslagen in verband met de overdracht van werkzaamheden door de gemeente Valkenswaard aan de RUD.
Akkoord.

Klacht Wijkraad Dommelen over communicatie werkzaamheden riool Dommelen

Brief sturen aan de wijkraad over informatie vooraf over aspecten aangaande Dommelen.
Akkoord.

Eindverslag BOS-impuls in de gemeente Valkenswaard

In te stemmen met het eindverslag BOS-impuls in de gemeente Valkenswaard, conform het standaardformulier van het Ministerie van VWS en de bijgevoegde verklaring van het college van burgemeester en wethouders per programmalijn te ondertekenen.
Akkoord.

Besluit informatiebeheer 2013

Vaststellen van het ontwerp Besluit informatiebeheer 2013.
Akkoord, teammanager wordt bevoegd de voorschriften vast te stellen.

Verlenging kasgeldlening

Kennis te nemen van de opname bij de Nederlandse Waterschaps Bank van de volgende kasgeldlening:
€ 5.000.000,-- 0,06% looptijd 1 maand (3 januari 2013 - 4 februari 2013).
Akkoord.

Vaste Geldlening

Kennis te nemen van de met de Bank Nederlandse Gemeenten gesloten vaste geldlening ad € 6.000.000,--.
Akkoord.

Zienswijze nota Reikwijdte & Detailniveau

  • Instemmen met concept-zienswijze naar aanleiding van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau project MER 'Grenscorridor N69';
  • concept-zienswijze doorgeleiden naar de raad voor besluitvorming.

Akkoord.