B&W besluitenlijst 2013 01 22

Brief verenigingen Borkel en Schaft

 1. Brief verzenden aan de leden van de raad als reactie op de zorgpunten die verenigingen uit Borkel en Schaft hebben over het IDOP-project "Uitbreiden gymzaal Borkel en Schaft";
 2. een afschrift van de brief ter kennisneming verzenden aan de verenigingen uit Borkel en Schaft.

Akkoord.

Selectiebesluit archeologie "Lage Heide - wonen" (2)

Instemmen met selectiebesluit.
Akkoord.

Begrotingswijziging 2013 gemeente Valkenswaard n.a.v. begroting 2013-2016 GRSA2

De Raad voorstellen te besluiten tot:

 1. wijzigen van de begroting 2013 van Gemeente Valkenswaard n.a.v. de vaststelling van de begroting 2013-2016 van de GRSA2;
 2. het voordelig saldo te verwerken in programma 5 Bestuur en Organisatie en de aanwending hiervan te betrekken bij de Nota Kaders 2014-2017.

Akkoord.

Managementletter 2012

Managementletter 2012 voor kennisneming aan te nemen.
Akkoord.

Startnotitie Eurocircuit

 1. Kennis te nemen van Startnotitie Eurocircuit;
 2. de Startnotitie Eurocircuit door te leiden naar de commissievergadering van 18 februari 2013 en de raadsvergadering van 28 februari 2013 met als doel het verzamelen van richtinggevende uitspraken voor de ontwikkeling van het Eurocircuit-terrein.

Akkoord.

Regionaal handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen

 1. Vaststellen van het Regionaal beleidskader toezicht en handhaving kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en het Afwegingsmodel Handhaving Kinderopvang en Peuterspeelzalen 2013 gemeente Valkenswaard;
 2. hiermee het protocol toezicht en handhaving Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen 2011 en het Afwegingsmodel Handhaving Kinderopvang 2011 intrekken.   

Akkoord.

Bestemmingsplan Warande

De raad voorstellen:

 1. In te stemmen met de voorgestelde behandeling van de notitie ‘Beantwoording zienswijzen en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan Warande’;
 2. het bestemmingsplan ‘Warande’ zoals vervat in het analoge bestemmingsplan en in het digitale bestemmingsplan met nummer NL.IMRO.0858.BPwarande-VA01 gewijzigd vast te stellen;
 3. gelet op de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan de Provincie Noord-Brabant verzoeken geen bezwaar te hebben tegen eerdere bekendmaking van het vaststellingsbesluit.

Een en ander overeenkomstig raadsvoorstel.
Akkoord.

Besluitenlijsten b&w-vergadering 15-01-2013

Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergadering 15-01-2013.
Akkoord.

Mandatering bevoegdheid besluit tot het aanwijzen van een locatie als "huis der gemeente"

De bevoegdheid tot het nemen van het besluit tot het aanwijzen van een locatie als "huis der gemeente" mandateren aan de burgemeester.
Akkoord.

Principebesluit onderhandse aanbestedingen aan Ergon

De raad voorstellen te besluiten om, daar waar mogelijk, gemeentelijke opdrachten voor dienstverlening onderhands in te kopen bij Ergon bedrijven.
Akkoord.

Vaststelling regeling dienstreizen

Uw college wordt geadviseerd de gewijzigde regeling 'Vergoedingsregeling dienstreizen gemeente Valkenswaard 2012' vast te stellen.
Akkoord.

Beleidsvisie gebouwd erfgoed Valkenswaard 2012-2020

Akkoord te gaan met voorgestelde begrotingswijziging voor 2013 voor module 1 en 2 uit de 'Beleidsvisie gebouwd erfgoed Valkenswaard 2012-2020'.
Niet akkoord, in die zin dat het geen begrotingswijziging is, maar een administratieve wijziging.

Raadsinformatiebrief onderzoek Milieustraat

In te stemmen met het verzenden van een raadsinformatiebrief over onderzoek milieustraat.
Akkoord na aanpassing.

Overheveling restantkredieten en budgetoverheveling van 2012 naar 2013

 • Aan de raad voor te stellen om de restantkredieten 2012 naar 2013 over te hevelen;
 • aan de raad voor te stellen om de restantbudgetten 2012 naar 2013 over te hevelen.

Akkoord. De raad voorstellen, gehoord de auditcommissie, de verordening aan te passen.

Gebruik infopanelen Markt

Bijgaand voorstel uit voorjaar 2012 over werkwijze en richtlijnen voor gebruik van de infopanelen op de Markt opnieuw bespreken in college, op verzoek van portefeuillehouder Communicatie.
College besluit het oorspronkelijke advies over te nemen.

Regiegroep N69 15 januari 2013

Kennis nemen van:

 1. Terugkoppeling bestuurlijke werkgroepen;
 2. Provinciale reactie op gemeentelijke inbreng notitie Reikwijdte & Detailniveau;
 3. Concept communicatieplan;
 4. Planning;
  Instemmen met de: 
 5. Besluitenlijst 1e regiegroep 13 november 2012;
 6. Notitie rollen, taken en bevoegdheden;
 7. Voortgangsrapportages projecten programmaplan;
 8. Samenvatting voortgangsrapportages en vrijgeven voor raad.

Akkoord. Raadsvoorstel zienswijze via parafenbesluit.

Brouwtrouw 2013

 1. Kennis te nemen van de recente resultaten brandveiligheidscontroles;
 2. in te stemmen met het plan van aanpak verbetering brandveiligheidsvoorzieningen Belleman.

College stemt in met plan van aanpak brandveiligheid Belleman en wil dekking uit voorgesteld overhevelingsbudget Belleman.