B&W besluitenlijst 2013 01 15

Beantwoording vragen art. 41 Den Dries

In te stemmen met bijgaande beantwoording van de art. 41 vragen over Sportpark Den Dries.
Akkoord.

Aanbestedingsregels (bijlage 3 inkoop-en aanbestedingsbeleid 2012)

In te stemmen met de aanbestedingsregels en deze als bijlage 3 toe te voegen aan het inkoop- en aanbestedingsbeleid;
als ingangsdatum 1 februari 2013 hanteren.
Akkoord.

Oprichting (huis)dieren-crematorium Mgr. Smetsstraat 44

Geen medewerking verlenen aan het verzoek om een huisdierencrematorium mogelijk te maken;
aanvrager hiervan op de hoogte stellen met brief.
Akkoord.

Zondagopenstelling winkels

Het verzoek van de EMTÉ (Sligro Foodgroup Nederland B.V.), om toestemming om haar winkels aan de Nieuwe Waalreseweg en de Leenderweg op zondag geopend te houden voor publiek, te weigeren.
Akkoord.

Verzoek om planschade-vergoeding ex artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening.

  • Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) te Rotterdam inschakelen voor het uitbrengen van een advies over het verzoek om een schadevergoeding van de eigenaar van de gronden behorende bij het pand aan de Kromstraat 55 te Valkenswaard;
  • de kosten van dit advies ten laste brengen van het complex Lage Heide Natuur.

Akkoord.

Besluitenlijsten b&w-vergadering 08-01-2013

Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergadering 08-01-2013.
Akkoord.

Jaarlijkse verantwoordingsrapportage ambtelijke integriteit aan gemeenteraad

Geadviseerd wordt de verantwoording aan de raad over het met betrekking tot ambtelijke integriteit in 2012 gevoerde beleid vast te stellen en aan te bieden aan de raad.
Akkoord.

Aanwijzen ambtenaren die geplaatst zullen worden in de ambtelijke organisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2 gemeenten

De in het advies genoemde medewerkers aanwijzen als zijnde 'ambtenaren die zullen worden geplaatst in de ambtelijke organisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2 gemeenten'.
Akkoord.

Aanwijzing 'koopzondagen' 2013

Overeenkomstig de verzoeken van de winkeliers / ondernemers (in verenigingsverband en individueel):

  • op basis van artikel 5 van de 'Verordening Winkeltijden gemeente Valkenswaard 2011' en de door uw college vastgestelde 'aanwijzingsregeling', voor het jaar 2013, de in de toelichting vermelde dagen als 'koopzondag' aan te wijzen;
  • op basis van artikel 6 van de 'Verordening Winkeltijden gemeente Valkenswaard 2011' in verband met de braderie tijdens 'Valkenswaard in Hemelse Sferen', voor 9 mei (hemelvaartsdag) voor deelgebied 1 (centrum) ontheffing te verlenen van de verboden in de Winkeltijdenwet;
  • de door de 'Losse Veter' gevraagde 'koopzondag' te weigeren.

Akkoord.

Subsidieverzoek stichting brabants rolstoeltennis

Stichting Brabants Rolstoeltennis nog één maal een subsidie toe te kennen van € 1.000,00 voor de organisatie van het 21e Kiwanis "Brabants Open" kampioenschap rolstoeltennis.
Akkoord.

Inventaris sport - binnensportaccommodaties

In te stemmen met het meerjaren - investerings programma ten behoeve van vervanging en/of aanvulling van de sportinventaris van de binnensportaccommodaties en;
als gevolg daarvan de middelen voor 2013 beschikbaar te stellen voor het verrichten van (vervangings)investeringen vanuit de 'Reserve inventaris sport'.
Akkoord.

Bezwaarschrift gericht tegen opleggen last onder dwangsom - horecainrichting Markt 22 (Old Dutch)

Overeenkomstig het advies van de A2-bezwarencommissie;
de bezwaren gegrond verklaren en het bestreden besluit herroepen.
Akkoord, college besluit horecaondernemers een maatwerkvoorschrift op te leggen (binnen twee weken) ter reparatie van deze vormfout.

Bezwaarschrift gericht tegen het opleggen van een last onder dwangsom - horecainrichting Markt 49 (Sisters)

Overeenkomstig het advies van de A2-bezwarencommissie;
de bezwaren gegrond verklaren en het bestreden besluit herroepen.
Akkoord, college besluit horecaondernemers een maatwerkvoorschrift op te leggen (binnen twee weken) ter reparatie van deze vormfout.

Tussenuitspraak rechtbank over bijgebouw aan de Vilderwei 1

De beslissing op bezwaar van 12 juli 2011 aanvullen met de motivering.
Akkoord.