B&W besluitenlijst 2013 01 08

Besluitenlijsten b&w-vergadering 18-12-2012

Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergadering 18-12-2012.
Akkoord.

Vaststelling verrekening neveninkomsten 2010 en 2011

Besluiten:

 1. vast te stellen dat geen verrekening voor eventuele neveninkomsten van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard hoeft plaats te vinden over verrekeningsjaar 2010;
 2. vast te stellen dat geen verrekening voor eventuele neveninkomsten van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard hoeft plaats te vinden over verrekeningsjaar 2011.

Akkoord.

Telecommunicatiemast KPN Tienendreef (wijziging besluit 12-07-2011)

 1. Besluiten een planschadeverhaalsovereenkomst te sluiten voor het verlenen van ontheffing o.b.v. artikel 3.23 Wro, waarbij de behandelkosten voor toegekende planschade voor rekening van KPN zijn;
 2. kennis nemen van de planning voor de realisatie van de telecommast;
 3. kennis nemen van de situatie m.t.b. de tijdelijke mast aan de Waalreseweg.

Akkoord.

Oninbaar verklaring 2012

 1. Een aantal vorderingen oninbaar verklaren;
 2. de vorderingen ten laste te brengen van de voorziening dubieuze debiteuren.

Akkoord.

Register nevenwerkzaamheden per januari 2013

Kennis nemen van het register van door ambtelijk medewerkers gemelde nevenwerkzaamheden per ultimo januari 2013.
Akkoord.

Deelname Gemeente Valkenswaard aan innovatiewedstrijd "Jouw Slimste idee" editie 2013

Akkoord gaan met deelname van Valkenswaard aan innovatiewedstrijd "Jouw Slimste idee 2013".
Akkoord.

Motie 1 raadsvergadering

20-12-2012 kunstgrasveld
Zonder advies.
Het college neemt de motie in die zin over dat de businesscase zich richt op de wenselijkheid van kunstgrasvelden in relatie tot de toekomstvisies van BES en De Valk, alsmede financiële consequenties en verzoekt de ambtelijke organisatie een onderzoeksplan op te leveren in combinatie met capaciteitsvraagstuk

Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied'

 1. In te stemmen met de nota van inspraak en vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied';
 2. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied';
 3. in te stemmen met het ontwerp-raadsbesluit;
 4. in te stemmen met de nota zienswijzen startdocument planm.e.r. Buitengebied Valkenswaard
 5. in te stemmen met het ontwerp-planm.e.r. Buitengebied Valkenswaard;
 6. het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied' en het ontwerp-planm.e.r. ten behoeve van de vaststelling, met ingang van 10 januari 2013 gedurende 6 weken ter inzage te leggen;
 7. het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied' en het ontwerp-planm.e.r., via tussenkomst van de raadsgriffier, ter inzage te leggen in de raadsleeskamer;
 8. organiseren van een inloopavond bestemmingsplan buitengebied op 23 januari 2013;
 9. indieners van inspraak- en vooroverlegreacties informeren;
 10. indieners van zienswijzen ten aanzien van het ontwerp-planm.e.r. informeren;
 11. de raad informeren over de status van het bestemmingsplan Buitengebied alsmede de wijze waarop de uitspraak van Raad van State in het plan is verwerkt.

Akkoord.