B&W besluitenlijst 2012 12 18

Nota 'Richtlijnen gebruik sociale media binnen de gemeente Valkenswaard'

Instemmen met:
het 'Plan social media gemeente Valkenswaard':

 • de richtlijnen voor het gebruik van social media door medewerkers en bestuurders van Valkenswaard;
 • de inzet van een gemeentelijk Twitter-account vanaf 1 januari 2013, onder beheer van Cluster Communicatie, als onderdeel van onze communicatiemix voor het bekendmaken van o.a. nieuws- en persberichten en vacatures en het beantwoorden van vragen aan de gemeente;
 • de inzet van een gemeentelijke Facebookpagina voor het communicatietraject Toekomstvisie. De inzet van Facebook voor dit project dient als pilot;
 • in het komende half jaar nader bepalen welke functionarissen uit hoofde van hun functie twitteren;
 • evaluatie van de inzet van social media na een half jaar, als input voor een online strategie voor de gemeentelijke website en social media.

Akkoord.

Ambtsinstructie Leerplicht Gemeente Valkenswaard

 • Vaststellen van de Ambtsinstructie Leerplicht Gemeente Valkenswaard 2012.
 • Intrekken van de huidige Instructie voor de Leerplichtambtenaar van 1 juni 1996.

Akkoord.

Verzoek om tegemoetkoming in planschade ex artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening

 • Tog Nederland Zuid te Sint-Oedenrode inschakelen voor het uitbrengen van een advies over het verzoek om tegemoetkoming in planschade van de eigenaar van het pand aan de Germstraat 7 te Valkenswaard;
 • de kosten van dit advies in rekening brengen bij bouwbedrijf.

Akkoord.

Besluitenlijsten b&w-vergadering 11-12-2012

Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergadering 11-12-2012.
Akkoord.

Oprichten woning Keersop 17 (vervolg)

 • In te stemmen met het starten van de procedure voor het projectafwijkingsbesluit (omgevingsvergunning) ex artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 Wabo, waardoor er medewerking kan worden verleend aan de ontwikkeling van het perceel Keersop 17;
 • de raad consulteren via brief ten behoeve van de 'verklaring van geen bedenking'.

Akkoord, onder voorwaarde consultatie raad.

Beroepschrift reactieve aanwijzing bestemmingsplan Zeelberg

Instemmen met beroepschrift.
Akkoord.

Inrichten professionele beheerorganisatie t.b.v. het gemeentelijk eigendom

Aan de gemeenteraad voor te stellen:
voor het op orde brengen van het beheer van het gemeentelijk eigendom, de inrichting van een professionele beheerorganisatie en de realisering van een structurele bezuiniging van € 580.000,-, eenmalig een bedrag beschikbaar te stellen van € 1.350.000,-.
Akkoord.

Art 41 R.v.O.-vraag, brief van 27-11-2012 CDA-fractie

Conform brief de vragen te beantwoorden.
Akkoord.

Budgetovereenkomst Stichting Carrousel (voorheen GJVW)

In te stemmen met de budgetovereenkomst Stichting Carrousel 2013 t/m 2016;
subsidie ad € 28.642,00 voor 2013 toe te kennen aan Stichting Carrousel.
Akkoord.

Artikel 41 vraag fractie H&G

Akkoord met beantwoording vragen fractie H&G van 1 nov. 2012, op grond van artikel 41, conform brief.
Akkoord.

Raadsnieuwsbrief

 • Instemmen met raadsnieuwsbrief over schuldhulpverlening
 • raadsnieuwsbrief verzenden aan raadsleden.

Akkoord

Mandaat inzake het aangaan van overeenkomsten voor bouwkavels in Lage Heide Wonen

De bevoegdheid met betrekking tot het aangaan van bouwgrondreserveringovereenkomsten en koopovereenkomsten voor de bouwkavels in Lage Heide Wonen mandateren aan de teammanager Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie.
Akkoord, met dien verstande dat ondertekenbevoegdheid met dit besluit niet is gemandateerd.

Raadsopdracht Masterplan Centrum

Het college besluit:

 • kennis te nemen van de Raadsopdracht Masterplan Centrum 2013-2020;
 • in te stemmen met het doorgeleiden van de Raadsopdracht Masterplan Centrum 2013-2020 naar de gemeenteraad.

Akkoord.

Ontwerpbestemmingsplan Schaapsloop 2

 • Instemmen met bijgevoegd inspraakverslag over het voorontwerpbestemmingsplan 'Schaapsloop 2';
 • instemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Schaapsloop 2';
 • instemmen met ontwerpbesluit;
 • het ontwerpbestemmingsplan conform artikel 3.8 lid 1 Wro gedurende een periode van zes weken ter inzage leggen;
 • de raad en insprekers hierover informeren met brieven.

Akkoord, wethouder Bax onthoudt zich van deelname aan besluitvorming.

Ontwerpbestemmingsplan Schaapsloop 1

 • Instemmen met bijgevoegd inspraakverslag over het voorontwerpbestemmingsplan 'Schaapsloop 1';
 • instemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Schaapsloop 1';
 • instemmen met ontwerpbesluit;
 • het ontwerpbestemmingsplan conform artikel 3.8 lid 1 Wro gedurende een periode van zes weken ter inzage leggen;
 • de raad en insprekers hierover informeren via brieven.

Akkoord, wethouder Bax onthoudt zich van deelname aan besluitvorming.

Projectplan Mobiliteitsplan

Instemmen met:

 • het gewijzigde raadsvoorstel voor het vaststellen en beschikbaar stellen van het krediet voor het Mobiliteitsplan;
 • het doorgeleiden van dit gewijzigde raadsvoorstel naar de raad van december 2012.

Akkoord, het college gaat in meerderheid akkoord.

Voortgangsrapportage IDOP Borkel en Schaft

 • Brief verzenden aan het college van Gedeputeerde Staten;
 • de raad informeren over de actuele stand van zaken: "IDOP Borkel en Schaft" via een brief.

Akkoord

Bezwaarschrift last onder dwangsom en invorderingsbesluit, in verband met gebruik pand Westerhovenseweg 92

De bezwaarschriften overeenkomstig het advies van de bezwarencommissie ongegrond verklaren en de bestreden besluiten in stand laten, met dien verstande dat de motivering van het besluit tot oplegging van de last onder dwangsom verbeterd dient te worden naar artikel 25 van de Drank- en Horecawet.
Akkoord.


Incidentele personele kosten 2013

 • De structurele bezetting moet in overeenstemming  zijn met de minimaal uit te voeren taken en passen binnen het formatiebudget van de Gemeenschappelijke Regeling (GR)-begroting.
 • Voortgang realisering belichten in de bestuursrapportage cq jaarrekening 2013.
 • Medio 2013 komen tot heroverweging van de formatie, dan wel dienstverleningsniveau W&I vanaf 2014, rekening houdend met genoemde achtergronden, ontwikkeling van het Rijksbeleid en met de ontwikkelingen in de regionale samenwerking op het gebied van werk en inkomen. De uitkomst hiervan moet zijn dat de structurele taken, structurele formatie en structurele begrotingsruimte met elkaar in overeenstemming zijn.

Akkoord.

Vragen art. 41 RvO; Rioleringswerkzaamheden omgeving Willibrorduslaan

Akkoord gaan met brief.
Akkoord.

Overeenkomst Dierenopvang

 • Geen nieuwe samenwerkingsovereenkomst aangaan met de Dierenbescherming Brabant Zuid-Oost, voor de opvang en verzorging van zwerfdieren met een vermoedelijke eigenaar;
 • een overeenkomst te sluiten met Dierenpension de Kwispelhoeve, voor de opvang en verzorging van zwerfdieren met een vermoedelijke eigenaar voor de periode 2013-2017;
 • akkoord te gaan met bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en Dierenpension de Kwispelhoeve.

Akkoord, eenmalige extra kosten bekostigen uit programma.

Art. 41 RvO vragen Valkenswaard Lokaal

Instemmen met doorgeleiding van de antwoordbrief op vragen art. 41 RvO van Valkenswaard Lokaal inzake de financiële positie van de woningcorporaties die in Valkenswaard actief zijn.
Akkoord.

Motie kostendekkendheid afvalstoffenheffing

De gemeenteraad via brief te antwoorden n.a.v. de motie d.d. 3 juli 2012 inzake de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing.
Akkoord.

Mandatering bij het "Protocol uitgifte bouwkavels"

Gelet op artikel 171 van de Gemeentewet de bevoegdheid tot het afdoen van aangelegenheden, met inbegrip van het ondertekenen van daarop betrekking hebbende stukken, welke voortvloeien uit het vastgestelde "Protocol uitgifte bouwkavels" bij mandaat op te dragen aan de teammanager Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie.
Akkoord.