B&W besluitenlijst 2012 12 11

Samenwerkingsovereen-komst Waterportaal Zuid Oost Brabant

Instemmen met het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst Waterportaal Zuid Oost Brabant  tussen 11 gemeenten en waterschap De Dommel over samenwerking in de waterketen voor de periode tot 1 januari 2017 en het bijbehorende jaarplan 2013.
Akkoord.

Voetgangersverbinding Aangelag richting Geenhoven

Het Aangelag te ontsluiten via een voetgangersverbinding richting Geenhoven;
de bewoners van het Aangelag hierover per brief informeren.
Akkoord.

Raadsinformatiebrief uitvoering Wsw t/m 3e kwartaal 2012

Instemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief over de voortgang van de uitvoering Wsw tot en met het 3e kwartaal van 2012.
Akkoord.

Bezwaarschrift persoonsgebonden beschikking

Het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van de bezwarencommissie niet-ontvankelijk verklaren en het bestreden besluit in stand laten.
Akkoord.

Aankoop ten behoeve van woningbouw Lage Heide en ontsluiting landgoed

 • In te stemmen met de aankoop van de percelen grond gelegen aan de Venbergseweg, kadastraal bekend Valkenswaard sectie H nummers 45 en 46;
 • in te stemmen dat, zodra de juridische levering van voornoemde grond heeft plaatsgevonden, het geldende voorkeursrecht op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten komt te vervallen en de aantekening hiervan wordt doorgehaald.

Akkoord.

Convenant Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC)

De samenwerking met het Regionaal Informatie-en Expertisecentrum (RIEC) Oost-Brabant en haar partners voortzetten middels de ondertekening van het nieuwe landelijke convenant.
Akkoord.

Besluitenlijsten b&w-vergadering 04-12-2012

Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergadering 04-12-2012.
Akkoord.

Verordening afvoer hemelwater en grondwater

Het raadsvoorstel ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad in de raadsvergadering van januari 2013.
Akkoord met inbegrip gewijzigd raadsvoorstel.

Cluster economische zaken

Het cluster economische zaken uit te breiden met een accountmanager en projectmedewerker op basis van de uitgangspunten van voorliggend collegevoorstel.
Akkoord met structurele invulling t.a.v. de projectmedewerker wordt besloten dat deze ingezet wordt voor operationele taken op terrein toerisme en recreatie.

Subsidieverlening De Hofnar

Verlenen van subsidie ad € 1.231.847,92 aan de Stichting Cultuurcentrum De Hofnar.
Akkoord.

Ledenraadpleging VNG inzake Raamovereenkomst verpakkingen

Niet in te stemmen met de Raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022 en bijbehorend Addendum;
bijgaand ingevuld reactieformulier te doen verzenden.
Akkoord.


Realisatie bestuurlijke voorstellen 2012 en concept agenda bestuurlijke voorstellen 2013

 1. De analyse van de bestuurlijke voorstellen 2012 voor kennisneming aan te nemen;
 2. de agenda bestuurlijke voorstellen 2013 voor kennisneming aan te nemen;
 3. geen nieuwe interactieve beleidsvoorstellen te bestempelen voor het jaar 2013;
 4. de raadsbrief 'realisatie bestuurlijke voorstellen 2012 en agenda bestuurlijke voorstellen 2013'  met inbegrip van de agenda 2013 aan het presidium (d.d. 17 dec.) aan te bieden;
 5. het presidium voor te stellen in juni 2013 een extra raadsvergadering te agenderen, waarin de geplande bestemmingsplannen worden behandeld.

 

 1. Akkoord;
 2. akkoord. Wethouder Wijnen stemt tegen;
 3. niet van toepassing;
 4. akkoord;
 5. akkoord met voorstel extra raadsvergadering.

Huurovereenkomst genot van visrecht met Hengelsportvereniging Venbergen

In te stemmen met het verhuren van het genot van visrecht van de hengelvijvers, kweekvijver en natuurvijver aan/nabij de Leenderweg aan Hengelsportvereniging Venbergen.
Akkoord.

Mandaat tekenen samenwerkingsovereenkomst Waterportaal ZO Brabant

Wethouder M. Bax als portefeuillerhouder machtigen om op 17 december 2012 de samenwerkingsovereenkomst met Waterportaal Zuid Oost Brabant te ondertekenen.
Akkoord.