B&W besluitenlijst 2012 12 04

Bezwaarschrift leerlingenvervoer

Het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van de bezwarencommissie ongegrond verklaren en het bestreden besluit in stand laten.
Akkoord.

Bezwaarschriften omgevings-vergunning kap bomen Europalaan

Bezwaarschriften overeenkomstig het advies van de bezwarencommissie, met een nadere invulling van de motivering van het voorliggende besluit, ongegrond verklaren en het bestreden besluit in stand laten.
Akkoord.

Bezwaarschrift gericht tegen afwijzen verzoek tot handhaving bij agrarisch bedrijf aan de Zeelberg

Het bezwaarschiift overeenkomstig het advies van de Bezwarencommissie ongegrond verklaren;
het verzoek om vergoeding van proceskosten afwijzen.
Akkoord.

Aanstellingsbesluit

Diverse personen aanstellen tot onbezoldigd ambtenaar van de gemeentelijke belastingen en aanwijzen als belastingdeurwaarder;
alle eerder genomen benoemingsbesluiten tot onbezoldigd ambtenaar van de gemeentelijke belastingen en aanwijzingsbesluiten als belastingdeurwaarder intrekken.
Akkoord.

Afwijzing subsidie deskundigheidsbevordering

Afwijzend te beslissen op het verzoek van RKVV Dommelen om in aanmerking te komen voor een subsidie op grond van de beleidsregel kadervorming en deskundigheidsbevordering vrijwilligers voor de gevolgde cursussen in het seizoen 2011/2012.
Akkoord.

Bezwaar leerlingenvervoer

Het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van de bezwarencommissie deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond verklaren en de bestreden besluiten in stand laten.
Akkoord.

Besluitenlijsten b&w-vergadering 27-11-2012

Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergadering 27-11-2012
Akkoord.

Kaders nieuwe tarieven- en verhuurbeleid

De kaders voor het nieuwe tarieven- en verhuurbeleid vast te stellen;
de kaders ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
Akkoord.

Subsidieaanvraag Kerstshow VRC

Aan VRC een subsidie toe te kennen voor de kerstshow 2012, bestaande uit:

  • een subsidie voor de huur van aggregaten;
  • een subsidie zijnde de zaalhuur voor de extra trainingen en op-/afbouw voor de kersthow.

Akkoord met beschikbaarstellen in vorm garantiesubsidie;
akkoord.

Tarieventabel Veiligheidsregio

Kennis te nemen van de tarieventabel brandweer van de Veiligheidsregio;
in te stemmen met het continueren van het in voorkomende gevallen op privaatrechtelijke wijze in rekening brengen van verrichtingen door de brandweer niet zijnde hulpverlening;
in te stemmen met het hanteren van de vigerende tarieventabel brandweer van de Veiligheidsregio als berekeningsgrondslag voor het in voorkomende gevallen rekening brengen van verrichtingen door de brandweer niet zijnde hulpverlening;
in te stemmen met de beleidslijn aangaande verrichtingen door de brandweer niet zijnde hulpverlening:
Akkoord.


Vaststelling bestemmingsplan Wolberg

De raad, via tussenkomst van de raadsgriffier, voorstellen:
In te stemmen met de voorgestelde behandeling van de ontvangen zienswijzen conform bijgevoegde zienswijzennota en reclamant hiervan op de hoogte brengen;
het bestemmingsplan 'Wolberg' zoals vervat in het analoge bestemmingsplan en in het digitale bestemmingsplan met nummer NL.IMRO.0858.BPwolberg-VA01 gewijzigd vast te stellen, conform het gestelde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro);
conform het gestelde in artikel 6.12, lid 2, sub a Wro, geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen, aangezien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd;
gelet op de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan de Provincie Noord-Brabant verzoeken geen bezwaar te hebben tegen eerdere bekendmaking van het vaststellingsbesluit.
Akkoord.

Bestemmingsplan Braken-Bunders

De raad, via tussenkomst van de raadsgriffier, voorstellen:
In te stemmen met de voorgestelde behandeling van de ontvangen zienswijzen conform bijgevoegde notitie 'Beantwoording zienswijzen en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan Braken-Bunders';
het bestemmingsplan 'Braken-Bunders' zoals vervat in het analoge bestemmingsplan en in het digitale bestemmingsplan met nummer NL.IMRO.0858.BPbrakenbunders-VA01 gewijzigd vast te stellen, conform het gestelde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro);
conform het gestelde in artikel 6.12, lid 2, sub a Wro, geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen, aangezien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd;
gelet op de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan de Provincie Noord-Brabant verzoeken geen bezwaar te hebben tegen eerdere bekendmaking van het vaststellingsbesluit.
Akkoord.

Bezwaarschrift, gericht tegen omgevingsvergunning KPN voor plaatsing UMTS-mast

Het bezwaarschrift conform het advies van de A2-Bezwarencommissie ongegrond verklaren;
het verzoek om proceskostenvergoeding afwijzen.
Akkoord

Art. 41 RvO; Afkoppelen Dommelen zuid (oud Dommelen)

Akkoord gaan met brief.
College gaat akkoord met brief.

Subsidieverlening De Draaikolk

Verlenen van subsidie ad € 230.071,56 aan Volksuniversiteit De Draaikolk.
Akkoord

Verkoop grond Het Loobroek

Instemmen met:
Niet overgaan tot dagvaarding van inzake de verjaringszaak aan het Loobroek;
verkoop van grond aan het Loobroek voor € 35,00 per m², kosten koper.
Het college is in meerderheid akkoord.

Motie 1 raadsvergadering

29-11-2012 reconstructie Leenderweg
Zonder advies.
Draagt het college op bij de uitwerking van de plannen voor de hier bedoelde reconstructie, als uitgangspunt te nemen dat fietspaden verlicht dienen te zijn.
College neemt de motie over.