B&W besluitenlijst 2012 11 27

Besluitenlijsten b&w-vergadering 20-11-2012

Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergadering 20-11-2012.
Akkoord.

Vaststellen beleidsregels briefadres

De beleidsregels briefadres vast te stellen;
te besluiten dat de beleidsregels in werking treden op de eerste dag na bekendmaking in de Kempener Koerier en internet (www.valkenswaard.nl).
Akkoord.

Advies n.a.v. benchmark publiekszaken 2012

De resultaten van de benchmark (bijlage 1) voor kennisgeving aan te nemen;
het belang van het programma dienstverlening te blijven benadrukken;
de adviezen over te nemen.
Akkoord.

Motie belasting en/of legesverordeningen te onderbouwen m.b.v. beschikbare VNG-modellen (voor vaststelling begroting)

Motie integraal over te nemen omdat de wijze van berekening van tarieven geen extra capaciteitsbeslag met zich mee brengt.
Akkoord.

Mededeling Woningbelang huurprijzen

Instemmen met het doorgeleiden van een raadsbrief en de brief van Woningbelang over de huurprijzen van de 'sociale huur' appartementen op het REDE-terrein (Elcomapark) aan de gemeenteraad.
Akkoord.

Uitgifte bouwkavels 2012, BTW-verhoging en grondprijs "vrij op naam"

 1. Instemmen met het hanteren van een grondprijs "vrij opnaam" bij de 26 bouwkavels in de eerste fase van Lage Heide Wonen van € 460,00 per m2 en de gevolgen verwerken bij de actualisatie van de grondexploitatie.
 2. Instemmen met het format van de brief waarmee een optie op een bouwkavel in Lage Heide Wonen wordt verleend voor de periode van één maand.
 3. Instemmen het het format van de bouwgrondreserverings-overeenkomst waarmee een bouwkavel in Lage heide Wonen wordt gereserveerd voor de periode van twee maanden.
 4. Instemmen met het format van de koopovereenkomst voor een bouwkavel in Lage Heide Wonen.
 5. Gelet op artikel 171 van de Gemeentewet de bevoegdheid tot het afdoen van aangelegenheden, met inbegrip van het ondertekenen van daarop betrekking hebbende stukken, welke voortvloeien uit het vastgestelde "Protocol uitgifte bouwkavels" bij mandaat op te dragen aan de teammanager Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie

1 t/m 4 is akkoord.
5 is niet van toepassing.

(Concept-)Evaluatierapport vindplaats 2 Lage Heide Wonen

 • Kennis te nemen van het bijgevoegde (concept)evaluatierapport;
 • in te stemmen met de in het (concept)evaluatierapport opgenomen uitwerking van de vondsten, monsters en sporen;
 • in te stemmen met persbericht.

Akkoord.

Turbo Kavelruil Valkenswaard 2012

In te stemmen met de voorgenomen turbo kavelruil Valkenswaard.
Besluiten om 38.57.69 ha aangewezen gronden te leveren en 38.98.12 ha aangewezen gronden geleverd te krijgen.
Besluiten akkoord te gaan met wijziging van pachter voor circa 60 ha reguliere pacht.
Besluiten om circa 7 ha agrarische grond in geliberaliseerde pacht met bijzondere voorwaarden uit te geven.
In te stemmen met het ontvangen van € 79.594,00 als nadeelcompensatie.
Besluiten om voor de gronden nodig voor de kavelruil, zonodig de geliberaliseerde pachtovereenkomst met een toezegging voor 3 jaar, eerder te beeindigen.
Akkoord.


Subkassier Zorg van ZWO

Aanwijzen van subkassier voor het team Zorg van Zorg, Welzijn en Onderwijs.
Akkoord.

Europalaan, gevolg uitspraak Raad van State hogere grenswaarde

 1. Kennisnemen van memo;
 2. akkoord gaan met het indienen van een verzoek om herziening;
 3. akkoord gaan met persverklaring;
 4. akkoord gaan met memo voor de raad;
 5. de raad, via raadsgriffier, informeren d.m.v. raadsmemo.

Akkoord.