B&W besluitenlijst 2012 11 20

Collectieve brugdag 27 december 2013

Vrijdag 27 december 2013 gehele dag aan te wijzen als collectieve brugdag (verplichte vrije dag).
Akkoord.

Besluitenlijsten b&w-vergadering 13-11-2012

Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergadering 13-11-2012.
Akkoord.

Ontwikkeling dienstverlening

Investeren in het programma Dienstverlening op de volgende onderdelen:

  1. inrichten van een hoogwaardig KCC (integratie van alle loketten);
  2. integratie van alle kanalen (post, balie, telefoon en digitaal);
  3. doorontwikkeling van de (ICT) systemen en informatie;
  4. competentieontwikkeling en borgen van de nieuwe manier van werken.

Akkoord.

Mandatering voor het afgeven van WSNP verklaringen

Het college mandateert de Kredietbank West-Brabant om namens haar de WSNP verklaring af te geven. Dit op grond van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP), Titel III, artikel 285 lid 1 onder e.
Akkoord.

Strijdige situaties buitengebied

In te stemmen met de voorgestelde werkwijze ten aanzien van de strijdige gevallen.
Akkoord.

Projectplan Mobiliteitsplan

Wij stellen uw college voor in te stemmen met:

  • Projectplan Mobiliteitsplan;
  • bijbehorend raadsvoorstel voor het vaststellen en beschikbaar stellen van het krediet doorgeleiden naar de raad van december 2012;
  • het reeds aanvangen van de werkzaamheden vooruitlopend op het raadsbesluit;
  • het per direct inplannen van een werksessie met de raad uiterlijk in de maand december vooruitlopend op de raadsbehandeling.

Akkoord.

Ontheffing parkeernorm renovatie Ginneve

Verlenen van een ontheffing van de parkeernorm aan Woningbelang voor het complex Ginneve ingevolge art. 3.3. van de Beleidsnota Parkeernormering.
Akkoord, de bestaande ontheffing gold voor 52, de nieuwe voor 42 parkeerplaatsen.