B&W besluitenlijst 2012 11 13

Aanpassen Kermisvoorwaarden

Instemmen met het veranderen van de tekst in de kermisvoorwaarden.
Akkoord.

Winkeltijdenwet, koopzondag

Naar aanleiding van bijgevoegd verzoek van Sligro Food Group Nederland B.V., op basis van de door uw college vastgestelde 'aanwijzingsregeling koopzondagen', 23 en 30 december 2012 als 'koopzondag' voor deelgebied 5 (Het Gegraaf) aan te wijzen.
Akkoord.

Bezwaarschrift gericht tegen verleende omgevmgsvergunning voor de kap van 10 dennenbomen aan de Koningsvaren 27

Overeenkomstig het advies van de A2-bezwarencommissie, de bezwaren ongegrond verklaren en het bestreden besluit handhaven.
Akkoord.

Artikel 41 RvO, bestemmingsplan systematiek

In te stemmen met beantwoording van vragen die door de fractie van H&G met betrekking tot de bestemmingsplan systematiek, op grond van artikel 41 RvO, zijn gesteld.
Akkoord.

Besluitenlijsten b&w-vergadering 6-11-2012

Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergadering 6-11-2012.
Akkoord.

Bezuinigingsvoorstellen begroting 2013 VRBZO

Kennis te nemen van de bezuinigingsvoorstellen begroting 2013 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO) en desgewenst uw zienswijze kenbaar te maken;
de bezuinigingsvoorstellen 2013 VRBZO ter informatie aan te bieden aan de raad van uw gemeente en hem in de gelegenheid te stellen haar zienswijze kenbaar te maken.
Om te komen tot definitieve vaststelling van de bezuinigingsvoorstellen (en daarmee de definitieve vaststelling van de invulling van de stelposten in de VRBZO begroting 2013) zullen de zienswijzen in het eerstkomende overleg van het Algemeen Bestuur in 2013 besproken worden. Het verzoek is daarom de zienswijze voor 1 februari 2013 kenbaar te maken.
Akkoord.

Bijdrage evenement Art, Food & Jazz

In te stemmen met een incidentele financiële bijdrage voor het evenement Art, Food & Jazz.
Akkoord.

Raadsopdracht woonvisie

Instemmen met het verzenden van een brief aan de raad.
Akkoord.

Motie raadsvergadering 27-09-2012
Wijziging kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen

Verzoekt het college de mogelijkheid te onderzoeken om personen die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen, de zogenaamde kleine ondernemer, op grond van artikel 28, lid 1, letter b van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, ook in aanmerking te laten komen voor kwijtschelding van hun privé-belastingschulden.
Advies: aan de raad voor te stellen om artikel 28, lid 1, letter b van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 niet van toepassing te verklaren.
Akkoord.

Beschikken over reserve vervanging bedrijfsmiddelen 2012

Ter beschikking stellen van een bedrag ad € 93.845,50 uit de reserve vervanging bedrijfsmiddelen voor de vervanging van de duurzame productiemiddelen, waaronder meubilair en pinautomaten.
Akkoord.


Aangaan gemeenschappelijke regeling CURE

de gemeenteraad voor te stellen toestemming te verlenen voor het aangaan van de nieuwe Gemeenschappelijke regeling Cure;
onder voorbehoud van toestemming van de raad:

  1. de nieuwe Gemeenschappelijke regeling Cure per 1 januari 2013 aan te gaan;
  2. twee leden uit het college te benoemen tot leden van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Cure;
  3. de Gemeenschappelijke regeling Cure voor 1 januari 2013 bekend te maken op de gebruikelijke wijze.

Akkoord, t.a.v. 2 worden de heren Bax en Buiter benoemd namens Valkenswaard.

Liquidatieplan en opheffing Gemeenschappelijke regeling Cure

De gemeenteraad voor te stellen:

  1. Kennis te nemen van het liquidatieplan Cure;
  2. in te stemmen met het opheffingsbesluit van de huidige gemeenschappelijke regeling Cure onder de voorwaarden dat:
  • alle huidige gemeentelijke deelnemers toetreden tot de nieuwe gemeenschappelijke regeling;
  • indien niet alle gemeentelijke deelnemers toetreden tot de nieuwe gemeenschappelijke regeling, de niet-toetredende gemeente een evenredig deel van het financiële risico op het gebied van personeel en activa voor haar rekening neemt.

Akkoord.

Beheerbeleidsplan verkeersregelingen 2013-2022

De raad verzoeken het 'Beheerbeleidsplan Verkeersregelingen 2013 - 2022' vast te stellen;
de financiële consequenties voor de jaren 2013 t/m 2015 mee te nemen bij de vaststelling van de Nota Kaders in 2013;
de financiële consequenties voor de jaren 2016 e.v. te beschouwen als een indicatie van het meerjarenperspectief;
een driejarige cyclus hanteren bij de herziening van het operationeel beheerplan.
Akkoord.