B&W besluitenlijst 2012 11 06

Aanschaf netwerkdossier Regas voor CJG

Voor de implementatie van Regas een bedrag beschikbaar te stellen voor 2012;
vanaf 2013 de benodigde middelen op te nemen in de begroting CJG.
Akkoord.

Besluitenlijsten b&w-vergadering 30-10-2012

Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergadering 30-10-2012.
Akkoord.

Omgevingsvergunning OV 2012.207, voor de bouw van 4 poorten, een erfafscheiding en een inrit voor het rijtuigenmuseum aan de Molenstraat 204 te Valkenswaard

Op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 2° van de Wabo juncto artikel 4, lid 3 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht juncto artikel 3.3 van 'Beleidsregel planologische afwijkingsmogelijkheden (kruimelgevallen) 1e herziening', af te wijken van het bestemmingsplan 'Buitengebied' en de omgevingsvergunning te verlenen.
Akkoord.

Art. 41 RvO - huisvesting PHV Den Hoek op sportpark De Brug

Instemmen met de beantwoording van de gestelde vragen van de VVD-fractie, op grond van art. 41 RvO, betreffende de huisvesting van politiehondenvereniging PHV Den Hoek op sportpark de Brug te Borkel en Schaft.
Akkoord.

Motie raadvergadering 29-03-2012: Buurtmoestuinen

De notitie 'Buurtmoestuinen voor sociale cohesie' aannemen en instemmen met de voorgestelde uitvoering;
de raad informeren d.m.v. een brief.
Akkoord.

Bezwaarschrift gericht tegen verleende kapvergunning

Overeenkomstig het advies van de A2-bezwarencommissie de bezwaren gegrond verklaren tegen de verleende kapvergunning voor 5 bomen in het plantsoen aan de Kerkakkerstraat en het bestreden besluit herroepen.
Akkoord.

Verzoek tot aankoop zandpad naast Hoeverdijk 61 te Valkenswaard

Besluiten om circa 397 m² zandpad niet te verkopen i.v.m. natuurwaarde en mogelijkheid voor ommetjes in buitengebied.
Akkoord, Dorpsraad gemotiveerd informeren.

Verzoek om tegemoetkoming in planschade ex artikel 6.1 Wro

  • Een tegemoetkoming in planschade aan de eigenaren van twee panden aan de Stokerwei toewijzen;
  • een tegemoetkoming in planschade aan de eigenaar van een pand aan de Kantwerkerwei toewijzen;

Akkoord.

Motie 1 raadsvergadering

01-11-2012 accommodatiebeleid
Zonder advies.
Verzoekt het college hoogste prioriteit te geven aan het accommodatiebeleid en daartoe uiterlijk in het eerste kwartaal van 2013 met nadere voorstellen te komen.
College verzoekt om ambtelijk advies t.a.v. haalbare planning.

Motie 2 raadsvergadering

01-11-2012 Draaikolk
Zonder advies.
Verzoekt het college:

  • met het bestuur van de Draaikolk in gesprek te gaan over de mogelijkheden om in de toekomst met minder of geen subsidie te kunnen blijven doorfunctioneren en tot een gezamenlijk gedragen toekomstplan te komen; daarbij de uitkomsten van de businesscase de Hofnar te betrekken;
  • aan de Raad uiterlijk in maart 2013 een uitgewerkt raadsvoorstel ter besluitvorming voor te leggen omtrent de toekomst van de Draaikolk, met de daarvoor al dan niet benodigde subsidiegelden.

Het college neemt de motie in die zin over dat het college in gesprek gaat met de Draaikolk, t.a.v. volwasseneducatie en de uitkomsten van dit gesprek betrekt bij de businesscase. Vervolgens, afhankelijk van de uitkomsten wordt bepaald of raasvoorstel noodzakelijk is, doch dat de raad geïnformeerd wordt.

Motie 3 raadsvergadering

01-11-2012 zonnepanelen
Zonder advies.
Verzoekt het college:
de raad zo spoedig mogelijk, uiterlijk 1 april 2013, te informeren over de hoeveelheid oppervlak op gemeentelijke gebouwen waar mogelijk zonnepanelen aangebracht kunnen worden en op basis daarvan een prestatie indicator te benoemen gerelateerd aan de fractie van dit oppervlak dat daadwerkelijk van zonnepanelen voorzien zal worden in 2013.
College neemt motie over.

Motie 4 raadsvergadering

01-11-2012 gebruik fiets
Zonder advies.
Verzoekt het college:
te onderzoeken of aansluiting gezocht kan worden bij één van de bovengenoemde initiatieven ter bevordering van het gebruik van de fiets en de raad daarover voor 1 april 2013 te informeren door middel van voorstel tot aansluiting bij het voor de gemeente Valkenswaard meest effectieve initiatief.
College neemt motie over, onder voorwaarde dat dit binnen bestaande capaciteit kan geschieden.

Motie 5 raadsvergadering

01-11-2012 uren beleidsmedewerker sport
Zonder advies.
Verzoekt het college het aantal beschikbare uren van 8 per week voor de beleidsmedewerker sport binnen het team sport, uit te breiden in functie van de behoefte en dit bij voorkeur te realiseren binnen het bestaande beschikbare budget.
College neemt voorstel over en wacht uitwerking hiervan af.

Motie 6 raadsvergadering

01-11-2012 herinrichting Markt
Zonder advies.

  • Verzoekt het college de voorbereidingen voor de herinrichting van de westkant van de Markt in Valkenswaard als onderdeel van het masterplan centrum, in 2013 aan te vatten en bij deze voorbereidingen de directe belanghebbenden zoveel als mogelijk te betrekken.
  • Deze voorbereiding te treffen met het oog op een eventuele besluitvorming over de effectieve gehele of gedeeltelijke herinrichting bij de behandeling van de begroting 2014, vast te stellen in 2013.

College neemt de motie over.

Motie 7 raadsvergadering

01-11-2012 woningvoorraad
Zonder advies.
Verzoekt het college de raad alsnog te informeren over de geplande acties en prestatie indicatoren met betrekking tot dit thema.
College verzoekt om ambtelijk advies.

Motie 8 raadsvergadering

01-11-2012 blikvangers
Zonder advies.
Verzoekt het college met een voorstel te komen om op de diverse verbindingswegen voor fietsers vandalisme bestendige blikvangers te plaatsen.
College verzoekt om ambtelijk advies.

Motie 9 raadsvergadering

01-11-2012 combiparkeerplaatsen
Zonder advies.
Verzoekt het college bij het herijken van het Masterplan Centrum ook te kijken naar de mogelijkheid van meer combiparkeerplaatsen.
College neemt motie over.

Motie 10 raadsvergadering

01-11-2012 groenonderhoud wijk
Zonder advies.
Verzoekt het college spelregels te maken voor inwoners die willen meewerken aan het groenonderhoud in hun wijk en dit te communiceren naar de inwoners.
College neemt motie over, met dien verstanden dat advies wordt gevraagd aan wijk- en dorpsraden.


Motie 11 raadsvergadering

01-11-2012 stimuleren technisch onderwijs
Zonder advies.
Verzoekt het college in haar regie rol de B.S.O's in contact te brengen met de senioren die technisch onderlegd zijn en met hen samen op zoek te gaan naar mogelijkheden om kinderen in de praktijk te laten ervaren hoe leuk techniek kan zijn en zo mogelijk/nodig de combifunctionarissen daarbij te betrekken.
College neemt de motie in die zin over, dat gemeente senioren en BSO met elkaar in contact brengt.

Motie 12 raadsvergadering

01-11-2012 duiding risico's
Zonder advies.
Draagt het college op bij de begroting 2014 de risico’s en vooral de mogelijke consequenties ervan in beeld te brengen.
College verzoekt om ambtelijk advies.