B&W besluitenlijst 2012 10 23

Besluitenlijsten b&w-vergaderingen 09-10-2012 en besluitenlijst 11-10-2012

Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergaderingen 09-10-2012 en besluitenlijst 11-10-2012.
Akkoord.

Behandeling bezwaarschriften van personele aard

Ontvangen en te ontvangen bezwaarschriften van personele aard, in afwachting van de inrichting van een Personele Kamer binnen de A2-Adviescommissie voor de bezwaarschriften om advies voor te leggen aan de Algemene Kamer van die adviescommissie met daaraan verbonden het verzoek de behandeling van bezwaarschriften van personele aard over te dragen aan de Personele Kamer zodra die operationeel is.
Akkoord.

Bezwaarschrift gericht tegen opleggen preventieve last onder dwangsom

Overeenkomstig het advies van de A2-bezwarencommissie:
het bezwaarschrift gegrond verklaren en het bestreden besluit d.d. 18 april 2012 tot oplegging van een preventieve last onder dwangsom herroepen.
Akkoord.

In bruikleen geven Sint-Nicolaasbeeld

In bruikleen geven van Sint-Nicolaasbeeld aan Museum De Vier Zaligheden te Eersel voor de expositie van Patroonheiligen in november en december 2012.
Akkoord.

Kasgeldlening 3 oktober 2012 - 3 januari 2013

Kennis te nemen van de opname bij de Bank Nederlandse Gemeenten van de volgende kasgeldlening:
€ 5.000.000,-, looptijd drie maanden (3 oktober 2012 - 3 januari 2013)
Akkoord.

Vaststellen bestemmingsplan Geenhovensedreef 20-22

 1. De raad onder voorbehoud van een getekende anterieure overeenkomst op 1 november 2012, via tussenkomst van de raadsgriffier, voorstellen:
  In te stemmen met de bijgaande notitie 'Beantwoording zienswijzen en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan Geenhovensedreef 20-22'.
  Overeenkomstig de notitie 'Beantwoording zienswijzen en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan Geenhovensedreef 20-22' de zienswijzen ontvankelijk te verklaren en deels gegrond en deels ongegrond te verklaren.
  Het bestemmingsplan 'Geenhovensedreef 20-22' zoals vervat in het analoge bestemmingsplan en in het digitale bestemmingsplan met nummer NL.IMRO.0858.BPgeenhovensedreef20-VA01 gewijzigd vast te stellen.
  Geen exploitatieplan vast te stellen ex artikel 6.12, lid 1 Wro omdat het verhaal van kosten al anderszins verzekerd is.
  Gelet op gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan de Provincie Noord Brabant verzoeken geen bezwaar te hebben tegen eerdere bekendmaking van dit vaststellingsbesluit.
  Een en ander overeenkomstig bijgevoegd raadsvoorstel.
 2. Instemmen met de anterieure exploitatieovereenkomst conform concept overeenkomst;
 3. instemmen met de planschade verhaalsovereenkomst conform concept.

Akkoord.

Overeenkomsten ten behoeve van de ruimtelijke ontwikkeling op Hoeverdijk 90a

 • In te stemmen met de anterieure exploitatie overeenkomst;
 • in te stemmen met de planschade verhaalsovereenkomst.

Akkoord.

Verzoek om tegemoetkoming in planschade ex artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening

Op basis van haar offerte van 1 oktober 2012, Tog Nederland Zuid te Sint-Oedenrode inschakelen voor het uitbrengen van een advies over het verzoek om tegemoetkoming in planschade van de eigenaren van een pand aan de Germstraat te Valkenswaard.
Akkoord.

Startnotitie Masterplan Centrum

 • Kennis te nemen van bijgaande Startnotitie Masterplan Centrum 2013-2020;
 • de Startnotitie door te leiden naar de commissievergadering van 15 november 2012 met als doel het verzamelen van richtinggevende uitspraken voor de actualisering van het Masterplan Centrum uit 2004.

Akkoord.

Verzoek om tegemoetkoming in planschade ex artikel 6.1 Wro

Het verzoek om tegemoetkoming in planschade, zoals bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening, van de eigenaar van een onroerende zaak aan de Waalreseweg afwijzen.
Akkoord.

Ontwikkeling nieuwbouw brandweerkazerne

 1. In te stemmen met het starten van de procedure voor het projectafwijkingsbesluit ex artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° Wabo.
 2. In te stemmen om de kosten voor dit projectafwijkingsbesluit te verhalen bij de initiatiefnemer.
 3. Instemmen met bijgevoegde overeenkomst inzake aankoop van grond Maastrichterweg 51A te Valkenswaard.
 4. Instemmen met bijgevoegde overeenkomst inzake aangaan van een koop aannemingsovereenkomst voor de bouw van een brandweerkazerne op Maastrichterweg 51A te Valkenswaard.
 5. Instemmen met het voorstel Wethouder Bax, portefeuillehouder, bevoegdheid te geven om de overeenkomsten te ondertekenen.
 6. Kennis te nemen van de quick-scan augustus 2012.
 7. In te stemmen met een raadsbrief om deze via de griffier door te leiden naar de raad.

Akkoord, burgemeester is akkoord met mandatering t.a.v. punt 5.

Actualisatie bouwgrondexploitaties 2012

De raad per brief informeren over het later behandelen van het raadsvoorstel actualisatie bouwgrondexploitaties 2012.
Akkoord.

Bijdrage Valkenswaard - Diekirch

In te stemmen met een incidentele financiële bijdrage van € 5.000,00 voor het sportevenement Valkenswaard – Diekirch.
Akkoord.

Opstellen businesscases maatschappelijk vastgoed

 • Budget beschikbaar stellen voor het opstellen van businesscases zoals beschreven in het voorstel;
 • instemmen met het procesvoorstel.

Akkoord.

Evaluatie actieprogramma IVB 2011

Kennis nemen van het evaluatieverslag Actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2011 en deze evaluatie door tussenkomst van de griffier ter kennis brengen aan de raad (ter inzage leggen in de raadsleeskamer).
Akkoord.

Handhaving bijgebouwen op de percelen Molenstraat 197 en 199

Het besluit 'Het opleggen van een last onder dwangsom Molenstraat 197-199 Valkenswaard' te herzien.
Het niet vergunde gedeelte van het vrijstaande bijgebouw op het perceel Molenstraat 197 middels een gedoogbesluit op naam, in stand te houden.
Een gedeelte van het vrijstaande bijgebouw op het perceel Molenstraat 199 te slopen.
Akkoord.

Omgevingsvergunning voor een brancardlift tbv zorgcentrum Taxandria aan de Vlasgaard 1 te Valkenswaard

 • Er wordt afgeweken van de bestemmingsregels op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
 • De omgevingsvergunning voor het bouwen van een brancardlift aan de Vlasgaard 1 wordt verleend.
 • De brancardlift wordt positief bestemd binnen het in ontwikkeling zijnde ontwerpbestemmingsplan 'Warande'.

Akkoord.

Afwijzing subsidieverzoek stichting Stille Armoede

Het verzoek om subsidie van de stichting Actie Stille Armoede afwijzen op basis van gemeentelijk subsidiebeleid.
Akkoord.

Vaststellen jaarverslag leerplicht 2011-2012

Vaststellen jaarverslag leerplicht 2011-2012 en raad informeren middels brief.
Akkoord.

Subsidie Monumentenfonds Brabant voor het jaar 2011

De aan de NV Monumentenfonds Brabant betaalde subsidie over het jaar 2011 als verleend en vastgesteld verklaren.
Akkoord.

Advies Wmo-raad Valkenswaard inzake 'Uitgangspuntennotitie decentralisatie AWBZ'

In te stemmen met het versturen van brief naar Wmo-raad Valkenswaard over verwerking advies ‘Uitgangspuntennotitie decentralisatie AWBZ’.
Akkoord.

le halfjaarrapportage Wmo 2012

 • Kennis te nemen van de rapportage 'Wmo uitgaven voorzieningen le halfjaar 2012'.
 • Halfjaarrapportage met begeleidende brief ter kennisneming aanbieden aan de raad.

Akkoord