B&W besluitenlijst 2012 10 02

Financiering herstructurering bedrijventerrein Schaapsloop 1

In te stemmen met het raadsvoorstel en dit ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
Akkoord.

Bezwaarschrift gericht tegen verleende standplaatsvergunning

  • Overeenkomstig het advies van de A2-bezwarencommissie:
  • voor zover het bezwaarschrift zich richt tegen het besluit van 31 januari 2012 (het besluit tot wijziging van eht standplaatsenbeleid), de bezwaren niet-ontvankelijk verklaren;
  • voor zover het bezwaarschrift zich richt tegen het besluit van 23 februari 2012 (het besluit tot het verlenen van een standplaatsvergunning aan Zeevis & Zo), de bezwaren ongegrond verklaren en het bestreden besluit handhaven.

Akkoord.

Bezwaarschriften gericht tegen verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een pannakooi

Overeenkomstig het advies van de A2-bezwarencommissie de bezwaren ongegrond verklaren en het bestreden besluit handhaven.
Akkoord.

Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) Wmo 2011

Kennis te nemen van het KTO Wmo 2011.
Akkoord te gaan met het versturen van een informatiebrief aan de raad inclusief KTO Wmo 2011.
Akkoord.

Reactie advies SW-raad 31 augustus 2012

  • Instemmen met de raadsinformatiebrief als antwoord op het Advies van de SW-raad Jaarplan 2013.
  • De raadsinformatiebrief bijvoegen bij het college- en raadsvoorstel Jaarplan & Initiële begroting 2013 Ergon, zodat dit eveneens behandeld kan worden tijdens de raadscommissie op 11 oktober 2012 en de raadsvergadering op 25 oktober 2012.

Akkoord.

Businesscases maatschappelijk vastgoed

Het verzenden van de brief zoals die is voorgelegd d.d. 27-09-2012.
Akkoord.

Besluitenlijsten b&w-vergadering 25-9-2012

Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergadering 25-9-2012.
Akkoord.

Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging)

De raad - met tussenkomst van de griffier - voorstellen de financiële consequenties, voortvloeiende uit de Bestuursrapportage 2012, vast te stellen.
Zie concept raadsvoorstel en -besluit.
Akkoord.

Rabobank in relatie tot plan Dommelkwartier

  • Een positieve grondhouding aannemen ten opzichte van het verzoek van de Rabobank;
  • nadat bestemmingsplan Dommelkwartier is vastgesteld, kan op initiatief van de Rabobank een gerichte planologische procedure worden gestart;
  • Rabobank dient hiertoe te zijner tijd een ruimtelijke onderbouwing op te stellen;
  • de Rabobank schriftelijk op de hoogte brengen van het collegebesluit.

Akkoord.

Motie 1 raadsvergadering 27-09-2012 Beeldkwaliteitsplan Kloosterpark

Verzoekt het college na te gaan wat de mogelijkheden zijn om voor het plangebied Kloosterpark alsnog een beeldkwaliteitsplan op te stellen en daar eventueel uitvoering aan te geven.
Het college neemt motie over, in die zin dat opdrachtgever wordt uitgenodigd om samen met welstand en gemeente te komen met een voorstel inclusief uitwerkingsmogelijkheden, (binnen 4 weken).

Motie 2 raadsvergadering 27-09-2012 overdracht woonwagenlocaties

Verzoekt het college de verplaatsing van Boomvalk en Molenstaan te combineren en alles in het werk te stellen om de totale overdracht aan Woningbelang zo spoedig mogelijk te realiseren.
College neemt motie over.

Motie 3 raadsvergadering 27-09-2012 kwijtschelding prive-belastingschulden

Verzoekt het college de mogelijkheden te onderzoeken om personen die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen, de zgn. kleine ondernemer, ook in aanmerking voor kwijtschelding van hun privé-belastingschulden te laten komen en de uitkomsten van het onderzoek z.s.m. aan de raad voor te leggen.
College neemt motie over. Agenderen voor raad december.

Motie 4 raadsvergadering 27-09-2012 taxistandplaats

Draagt het college op bij de organisatie van evenementen nadrukkelijk en meer dan nu het geval is specifiek aandacht te schenken aan de bereikbaarheid van openbaar vervoer in de directe nabijheid van het evenement. En voldoende taxi standplaatsen in te richten voor het vervoer per taxi.
Het college neemt de motie over en adviseert de burgemeester dit op te nemen in de vergunning voorwaarden.

Motie 5 raadsvergadering 27-09-2012 publicaties evenementen

Verzoekt het college bij alle publicaties van de gemeente Valkenswaard met betrekking tot evenementen, de begintijd en de eindtijd van het betreffende evenement te vermelden.
College neemt motie over.