B&W besluitenlijst 2012 09 25

Gescheiden inzameling zwerfafval openbare ruimte

 • Alvorens een besluit te nemen om over te gaan tot gescheiden inzameling van zwerfvuil, de resultaten van de pilot in Huizen en Weesp af te wachten;
 • aan de hand van deze resultaten een opzet te maken voor het eventueel op proef vervangen van de afvalbakken in het winkelcentrumgebied;
 • de gemeenteraad via een brief in kennis te stellen van dit besluit en de onderliggende motivatie.

Akkoord.

Afwijzen verzoek om handhaving bijgebouw perceel Columbusstraat 56

Geadviseerd wordt een verzoek om handhaving af te wijzen en verzoeker hiervan op de hoogte te stellen.
Akkoord.

Ontwerpbestemmingsplan Kernwinkelgebied

 • Instemmen met het inspraakverslag over het voorontwerpbestemmingsplan 'Kernwinkelgebied';
 • instemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Kernwinkelgebied';
 • instemmen met ontwerpbesluit;
 • het ontwerpbestemmingsplan conform artikel 3.8 lid 1 Wro gedurende een periode van zes weken ter inzage leggen;
 • de raad en insprekers hierover informeren.

Akkoord.

Besluitenlijsten b&w-vergadering 18-9-2012

Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergadering 18-9-2012
Akkoord.

Besluitenlijst b&w 20-9-2012

Vaststellen besluitenlijst b&w 20-9-2012
Akkoord.

Art. 41 vraag

De Vereniging H&G antwoorden per brief.
Akkoord.

In bruikleen geven schilderij

Bruikleenovereenkomst ondertekenen om het portret van H.M. Koningin Juliana tentoon te stellen op de jubileumexpositie Peer van den Molengraft te Sterksel van 15 oktober tot 3 december 2012.
Akkoord

Beschikbaar stellen krediet voor de aanschaf van een personeel-materieel bus van de brandweer

 • Instemmen met de vervanging van de personeel- materieelbus van de brandweer.
 • Instemmen met het doorgeleiden van het raadsvoorstel, om uit de algemene reserve een krediet beschikbaar te stellen voor de aanschaf van de personeel-materieelbus, via tussenkomst van de griffier naar de raad.
 • Kennis nemen van de overdracht van het OVD (officier van dienst) voertuig naar de VRBZO (Veiligheidsregio Brabant Zuidoost).
 • Kennisnemen van de verkoop van de oude ladderwagen.

Akkoord

Subsidieverhoging SSOV

Instemmen met structurele subsidieverhoging voor de Stichting Sociëteitswerk voor Ouderen Valkenswaard.
Dat bedrag is samengesteld uit extra activiteitensubsidie en extra huisvestingssubsidie.
De subsidieverhoging voor 2012 en 2013 incidenteel dekken uit beschikbare middelen voor ouderenzorg en de verhoging voor de jaren 2014 e.v. als keuzemogelijkheid opnemen in de Nota Kaders / Begroting.
Raadsbrief ondertekenen.
Akkoord.
2012, dekking uit beschikbare middelen ouderenzorg.
2013, idem, met voorwaarde dat begroting door raad wordt vastgesteld.
2014, dekking uit WMO-gelden onder voorwaarde accordering begroting raad.

Bezwaarschrift gericht tegen opgelegde last onder dwangsom wegens overtreding van het sluitingsuur

Overeenkomstig het advies van de A2-bezwarencommissie de bezwaren ongegrond verklaren en het bestreden besluit handhaven.
Akkoord.

Bezwaarschrift gericht tegen het sluiten van een horecazaak voor de duur van drie weken

 • Overeenkomstig het advies van de A2-bezwarencommissie:
 • de bezwaren ongegrond verklaren en het bestreden besluit handhaven;
 • het verzoek om proceskostenvergoeding afwijzen.