B&W besluitenlijst 2012 09 18

Besluitenlijsten b&w-vergadering 11-9-2012

Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergadering 11-9-2012.
Akkoord.

Nieuwe inzamelorganisatie huishoudelijke afvalstoffen

In te stemmen met de keuze voor variant III uit het rapport van K+V, te weten de oprichting van de nieuwe organisatie als een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard met:

 • een directeur en staf (in dienst van de GR);
 • de RRD als uitvoeringsorganisatie die ressorteert onder de gemeenschappelijke regeling;
 • een raadsbesluit met behandeling in september 2012 voor te bereiden waarin kaders voor de nieuw te vormen gemeenschappelijke regeling worden vastgelegd;
 • een raadsbesluit voor te bereiden voor het 4de kwartaal 2012 waarin beslispunt 1 op de volgende punten is uitgewerkt, onder de voorwaarde dat het definitieve besluit tot het aangaan van de gemeenschappelijke regeling niet leidt tot stijging van de tarieven Afvalstoffenheffing:
 • taken en bevoegdheden directie en staf;
 • inpassing uitvoeringsorganisatie RRD in de nieuwe organisatie;
 • huisvesting nieuwe organisatie;
 • inbreng en beheer materieel (voertuigen, containers et cetera);
 • inrichting bedrijfsvoering in de nieuwe organisatie (o.a. hard- en software);
 • voorbereiding meerjarenbegroting 2014-2017.

Akkoord.
September wordt gewijzigd in november

Liquidatie CURE

Instemmen met het concept-liquidatieplan CURE.
Akkoord.

Uitvoeringsprogramma en intentieovereenkomst Transnationaal landschap De Groote Heide

 • Vast stellen van het uitvoeringsprogramma Transnationaal Landschap De Groote Heide 2012-2015: nu van start!
 • Vast stellen van de intentieovereenkomst 2012 Transnationaal Landschap de Groote Heide.
 • In te stemmen met het ondertekenen van de intentieovereenkomst 2012 Transnationaal Landschap De Groote Heide , tijdens de Groote Heide conferentie op 26 september 2012.

Akkoord.

Structuur ontwikkel-programma

De structuur voor het opstellen van het ontwikkelprogramma vaststellen.
Akkoord.

Leges voor non-profit organisaties

Het genomen besluit van 25 oktober 2011, waarbij is besloten een categorie non-profit organisaties op te nemen in de Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht (ROEB)-lijst , te herzien.
Op grond van artikel 11 van de Legesverordening 2012 nadere regels te stellen met betrekking tot de heffing en invordering van de leges voor non-profit organisaties.
Om de helft van de verschuldigde leges af te boeken van de post ingekomen bouwleges en dat bedrag te storten op de rekening van HSV Venbergen.
Akkoord, het college stelt gelijktijdig de bijlage met nadere regels vast

Kluizerdijk 39, legaliseren bebouwing

De omgevingsvergunning voor het legaliseren van bebouwing aan de Kluizerdijk 39 wordt verleend.
De ingediende zienswijzen worden ongegrond verklaard.
De indieners van de zienswijzen worden hierover geïnformeerd.
Akkoord.

Vernieuwing van de regionale samenwerking

Middels een brief de vragen beantwoorden die het SRE gesteld heeft inzake de vernieuwing van de regionale samenwerking.
Akkoord.


Bezwaarschrift gericht tegen (aanvullende) omgevings-vergunning kappen bomen Europalaan

Het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van de A2-bezwarencommissie kennelijk niet-ontvankelijk verklaren.
Akkoord.

Second opinion fietspad Oude Spoorbaantrace

Instemmen met:

 • de inhoud van de rapportage;
 • het verzoek om de raadsinformatiebrief, via de griffier, ter kennisname aan de raad te sturen.

Akkoord.

Beheersovereenkomst onderhoud monumentaal deel oude begraafplaats Kerkhofstraat

Voor het klein onderhoud aan het monumentale deel van de oude begraafplaats een beheeroverkomst afsluiten met stichting Op den Rösheuvel.
Hiervoor jaarlijks een budget beschikbaar te stellen ten laste van het exploitatiebudget van de oude begraafplaats.
In overleg met de stichting en de pers een afspraak maken voor de ondertekening van de overeenkomst op locatie.
De stichting aangeven dat zij ook in de toekomst gebruik mag maken van de bestaande personele voorzieningen.
Akkoord.

Art. 41 RvO; Bestratingswerkzaamheden aan de Willibrorduslaan

Akkoord gaan met brief.
Akkoord.

Verordening afvoer hemelwater en grondwater

Het raadsvoorstel ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad in de raadsvergadering van
oktober 2012.
Akkoord.

Periodiek onderhoud Molen Sint Antonius Abt

De onderhoudskosten ten laste te brengen van voorziening groot onderhoud onroerende zaken (gebouwen).
De kosten voor het laten opstellen van een nieuw Periodiek Instandhouding Plan (PIP) ten laste te brengen van voorziening groot onderhoud onroerende zaken (gebouwen).
Het te ontvangen subsidiebedrag van BRIM te laten terugvloeien in de voorziening groot onderhoud onroerende zaken (gebouwen).
Akkoord.

Planmatig onderhoud woonwagencentra Valkenswaard jaarplan 2012

 • De benodigde financiële middelen te onttrekken uit de daartoe ingerichte bestemmingsreserve 'groot onderhoud woonwagens' voor het planmatig onderhoud aan de woonwagens en standplaatsen bij de locaties Molensteen, Boomvalk en Veldbeemd.
 • In te stemmen met het uitstellen van een eventuele vervanging van bestaande woonwagens gezien de toekomstige verplaatsing en of herindeling van de bestaande woonwagenlocaties en de eventuele overdracht aan Woningbelang.
 • In te stemmen met de verkoop van twee oude in depot staande woonwagens.

Akkoord.

Bouwkavel Lage Akkers 1 (project Hoge Akkers 55a)

Besluiten om de bouwkavel van 312 m², gelegen Lage Akkers 1, te verkopen tegen de door de raad vastgestelde grondprijs.
Akkoord.