B&W besluitenlijst 2012 09 11

Einduitspraak beroepschriften bestemmingsplan 'Lage Heideweg'

Kennis te nemen van de uitspraak en een kopie hiervan ter inzage te leggen in de raadsleeskamer.
Akkoord.

Besluitenlijst b&w-vergadering 4-9-2012

Vaststellen besluitenlijst b&w-vergadering 4-9-2012.
Akkoord.

Mandaat ZWO

De reeds gemandateerde bevoegdheden met betrekking tot besluiten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) uitbreiden met besluiten tot het intrekken, beëindigen en terug- en invorderen van voorzieningen. Deze bevoegdheden mandateren aan de teammanager en het ondermandaat verlenen aan de senior medewerker beleid/coördinator zorg en de zorgconsulent.
Akkoord.

Handhavingsverslag

 • Geadviseerd wordt het Handhavingsverslag 2011 vast te stellen en ter informatie toe te sturen aan de gemeenteraad;
 • daarnaast wordt geadviseerd de aanbevelingen uit hoofdstuk 6 van het Handhavingsjaarverslag 2011 vast te stellen.

Akkoord.

Coöperatieve vereniging Slimmer Leven 2020

In te stemmen met doorgeleiding van het voorstel toetreden tot een coöperatieve vereniging Slimmer Leven 2020 naar de raad.
Akkoord.

Uitgangspunten transitie Begeleiding

 • Kennis te nemen van de reactie van de Wmo-raad Valkenswaard op de uitgangspuntennotitie decentralisatie AWBZ;
 • akkoord te gaan met het aanbieden van nota aan de raad waarbij de reactie/input van de Wmo-raad is verwerkt.

Akkoord.

ESF-subsidie

 • Kennis nemen van de subsidietoekenning;
 • instemmen met de cofinancieringsverklaring.

Akkoord.

Jaarplan & Initiele begroting 2013 Ergon

 • In te stemmen met het Jaarplan 2013 als onderdeel van het Strategisch plan 2011-2014 van de GRWRE;
 • raadsvoorstel en raadsbesluit ter instemming voor te leggen aan de gemeenteraad op 25 oktober 2012.

Akkoord.

Vaststellen financiele paragraaf verbreed GRP 2013-2017

Het raadsvoorstel, met tussenkomst van de griffier, ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad in de raadsvergadering van oktober 2012.
Akkoord.

Vragen fracties CDA en Valkenswaard Lokaal over de Nationale Ombudsman / rapport klachten sloop L.T.S.-gebouw

In te stemmen met:

 • het verzenden van antwoordbrief;
 • de overige fracties, via de griffier, een kopie van de antwoordbrief te verstrekken.

Akkoord.

Kasgeldleningen 2 augustus 2012 - 3 september 2012 en 3 september 2012 - 3 oktober 2012

Kennis te nemen van de opname bij de Bank Nederlandse Gemeenten van de volgende kasgeldleningen:

 • € 2.000.000,- 0,06% looptijd een maand (2 augustus - 3 september 2012)
 • € 4.000.000,- 0,05% looptijd een maand (3 september - 3 oktober 2012).

Akkoord.


Begroting 2013 -2016

 • Instemmen met het, door tussenkomst van de griffier, aan de raad ter vaststelling aanbieden van de Begroting 2013-2016, inclusief paragrafen en bijlagen;
 • instemmen met het, door tussenkomst van de griffier, aan de raad ter vaststelling aanbieden van de verordeningen:
  • verordening op de heffing en de invordering van leges in de gemeente Valkenswaard 2013, inclusief bijbehorende tarieventabel;
  • verordening tot derde wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2010;
 • instemmen met, door tussenkomst van de griffier, de raad voorstellen tot het instellen van een bestemmingsreserve ad € 1.350.000 ten behoeve van het invullen van de bezuinigingstaakstelling beheer openbare ruimte.

Akkoord.

Verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen

Instemmen met het raadsvoorstel en dit door tussenkomst van de griffier, aan de raad ter vaststelling aanbieden van:

 • de derde wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen
 • de tweede wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2010
 • de derde wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van een rioolheffing 2010.

Akkoord.

Huurovereenkomst Kunstkeuken / oude raadhuis

Instemmen met het aangaan van de aangepaste huurovereenkomst voor het oude raadhuis (Markt 23) met de heer D. Lange, vertegenwoordiend galerie de Kunstkeuken.
Akkoord.