B&W besluitenlijst 2012 09 04

Stadsdichterschap

Afzien van de benoeming van een nieuwe stadsdichter wegens gebrek aan geschikte kandidaten en de gangbare 'stadsdichtersvergoeding' van € 2.500,- jaarlijks aanwenden voor een andere impuls voor het lokale literaire leven, in de vorm van (hoogwaardig gejureerde) schrijf- en/of dichtwedstrijden voor jongeren en/of volwassenen.
Akkoord.

Besluitenlijst b&w-vergadering 28-8-2012

Vaststellen besluitenlijst b&w-vergadering 28-8-2012.
Akkoord.

Vaststellen Archiefverordening 2012

De Archiefverordening Valkenswaard 2011 intrekken, aanpassen op basis van de opmerkingen van de Provinciale Archiefinspectie en opnieuw vaststellen. Vervolgens zal ook het Besluit informatiebeheer Valkenswaard 2011 worden gewijzigd en ter vaststelling worden aangeboden.
Akkoord.

Aanbieding bouwkavels aan Project Zuid

Instemmen met verzending van brief waarbij de afspraken met Project Zuid nader worden verduidelijkt en uitgewerkt, daarnaast vindt hierbij de officiële aanbieding van bouwkavels plaats.
Akkoord.

Oplaadpunten elektrische voertuigen

Tot het vaststellen van beschreven beoordelingscriteria en inrichtingseisen aan oplaadpunten voor elektrische voertuigen in het openbare gebied.
Akkoord.

Gezamenlijke inkoop (A2) Begeleiding

 • Akkoord te gaan met het in A2-verband inkopen van Begeleiding via een Bestuurlijke Aanbesteding;
 • akkoord te gaan met een evenredige kostenverdeling over de drie A2-gemeenten voor wat betreft de inzet van teammanager ZWO.

Akkoord.

Parkeersituatie Sparrenlaan

Niet instemmen met verzoek tot instelling parkeerverbod in de Sparrenlaan.
Niet akkoord, college wil parkeerverbod instellen

Instemmen ontwerpbestemmingsplan Mozaïek

 • Instemmen met het inspraakverslag naar aanleiding van het voorontwerpbestemmingsplan 'Mozaïek';
 • instemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Mozaïek';
 • het ontwerpbestemmingsplan conform artikel 3.8 lid 1 Wro gedurende een periode van zes weken ter inzage leggen;
 • een ieder informeren middels een publicatie in de Kempener Koerier en de Staatscourant;
 • de raad en insprekers hierover informeren.

Akkoord.

Telecommunicatiemast KPN Hoppenbrouwers (wijziging besluit 12-7-2011)

 • Onder voorwaarden besluiten tot het vestigen van een recht van opstal voor KPN voor de (gewijzigde) locatie Hoppenbrouwers, gemeente Valkenswaard sectie E nummer 3590 (ged.);
 • instemmen met de planschadeverhaalsovereenkomst voor het verlenen van ontheffing o.b.v. artikel 3.23 Wro, waarbij de behandelkosten voor planschade conform de vastgestelde model planschadeverhaalsovereenkomst ook voor rekening van KPN zijn.

Akkoord.

Vervoer naar Pius X-College

 • Akkoord gaan met de raadsinformatiebrief waarin de raad wordt geïnformeerd over de gevolgen van het wegbezuinigen van het busvervoer van de leerlingen naar het Pius X college naar Bladel;
 • akkoord gaan met het aanwenden van het budget voor leerlingenvervoer voor de financiering van het vervoer naar Pius X in 2012;
 • akkoord gaan met het voortzetten van vervoer naar het Pius X-College in 2013, waarbij gebruik gemaakt wordt van een alternatieve financieringsmogelijkheid.

Akkoord.