B&W besluitenlijst 2012 08 07

Project Waalreseweg Rede

Besluiten akkoord te gaan met de Allonge Exploitatie-overeenkomst over de bodemkwaliteit.
Akkoord.

Intrekking horecavergunning Dommelseweg 2

De aan AV Horeca Totaal B.V. verleende vergunning voor de uitoefening van het horecabedrijf in de inrichting aan de Dommelseweg 2, met ingang van 10 augustus 2012 in te trekken.
Akkoord.

Ontwerpbestemmingsplan Braken-Bunders

 • Instemmen met inspraakverslag over het voorontwerpbestemmingsplan 'Braken-Bunders';
 • instemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Braken-Bunders';
 • instemmen met ontwerpbesluit;
 • het ontwerpbestemmingsplan conform artikel 3.8 lid 1 Wro gedurende een periode van zes weken ter inzage leggen;
 • de raad en insprekers hierover informeren.

Akkoord.

Instemmen ontwerpbestemmingsplan Wolberg

 • Instemmen met inspraakverslag over het voorontwerpbestemmingsplan 'Wolberg';
 • instemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Wolberg';
 • instemmen met ontwerpbesluit;
 • het ontwerpbestemmingsplan conform artikel 3.8 lid 1 Wro gedurende een periode van zes weken ter inzage leggen;
 • de raad en insprekers hierover informeren.

Akkoord.

Instemmen voorontwerp bestemmingsplannen Schaapsloop 1 en Schaapsloop 2

 • De voorontwerpbestemmingsplannen 'Schaapsloop 1' en 'Schaapsloop 2' in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening toezenden aan diverse instanties;
 • de voorontwerpbestemmingsplannen conform de inspraakverordening vier weken ter inzage leggen;
 • een informatieavond organiseren;
 • de voorontwerpbestemmingsplannen ter kennisneming in de raadleeskamer leggen.
 • de raad, bedrijven en bewoners op de hoogte brengen.

Akkoord.

Besluitenlijst b&w-vergadering 31-07-2012

Vaststellen besluitenlijst b&w-vergadering 31-07-2012.
Akkoord.

Vaststellen bestemmingsplan Kloosterpark

 1. De raad onder voorbehoud van een getekende anterieure overeenkomst op 1 september 2012, via tussenkomst van de raadsgriffier, voorstellen:
  • in te stemmen met de behandeling van de ontvangen zienswijze en reclamant hiervan op de hoogte brengen;
  • bestemmingsplan 'Kloosterpark' conform het gestelde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) ongewijzigd vast te stellen;
  • conform het gestelde in artikel 6.12 lid 2 sub a Wro geen exploitatieplan ex artikel 6.12 lid 1 Wro vast te stellen omdat het verhaal van kosten al anderszins is verzekerd;
  • een en ander overeenkomstig raadsvoorstel.
 2. Instemmen met de anterieure exploitatieovereenkomst inclusief verkoop van circa 83 m² grond aan het Kloosterplein.
 3. Instemmen met de planschade verhaalsovereenkomst.

Akkoord.

Telecommast Eindhovenseweg

Besluiten een recht van opstal te vestigen t.g.v. NOVEC B.V. voor de telecommast Eindhovenseweg onder gelijkblijvende voorwaarden.
Niet akkoord. College houdt vast aan eerst tot stand komen antennebeleid.

Sociale huurwoningen Haagstraat

 • Instemmen met het verzoek van Woningbelang om op de locatie Haagstraat 18 sociale huurwoningen te realiseren in plaats van de eerder besproken duurdere huurwoningen;
 • de consequentie voor de grondprijs, zoals vastgesteld door de gemeenteraad en vastgelegd in de raamovereenkomst 2007-2010, te aanvaarden en gelet op de lagere grondopbrengst een voorziening te treffen voor de grondexploitatie locatie Haagstraat.

Niet akkoord. College houdt vast aan (prioriteiten) woningbouwprogramma.

Ontwerpbestemmingsplan Warande

 • instemmen met het inspraakverslag over het voorontwerpbestemmingsplan 'Warande';
 • instemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Warande';
 • instemmen met ontwerpbesluit;
 • het ontwerpbestemmingsplan conform artikel 3.8 lid 1 Wro gedurende een periode van zes weken ter inzage leggen;
 • de raad en insprekers hierover informeren.

Akkoord.

Tussenuitspraak Raad van State over besluit hogere grenswaarden Europalaan

 • Kennisnemen van de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 27 juni 2012;
 • de door de Raad van State geconstateerde gebreken herstellen.
 • een kopie van de uitspraak en de aanvullende motivering ter inzage leggen in de raadsleeskamer.

Akkoord.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de locatie van de luchtbehandelingskast en koelunit en het plaatsen van een schoepenrooster, gelegen op het perceel Emmalaan 7-9-11-13 met het dos.nr. OV

 1. De ingebrachte zienswijze tegen de aanvraag om omgevingsvergunning overeenkomst concept brief beantwoorden;
 2. omgevingsvergunning verlenen.

Akkoord.

Bezwaarschrift gericht tegen intrekken van reguliere bouwvergunning

Overeenkomstig het advies van de A2-bezwarencommissie:

 • het bestreden besluit in stand laten, onder aanvulling van de motivering voor wat betreft het beroep op het gelijkheidsbeginsel;
 • artikel 2.33, tweede lid, onder a, van de Wabo als grondslag op te nemen in het bestreden besluit;
 • de bezwaren ongegrond te verklaren.

Het college besluit af te wijken van het advies van de A2-Bezwarencommissie. Hoewel het college volgens de commissie (juridisch) goed heeft gehandeld, vindt het college intrekking van de bouwvergunning in dit geval te verstrekkend. In het kader van het voorontwerp-bestemmingsplan Hoge Akkers zou dit namelijk betekenen dat betrokkene zijn bouwmogelijkheden zou verliezen omdat in dat voorontwerp geen bouwblok meer is opgenomen. Voor betrokkene heeft dit onevenredig veel nadelige gevolgen. Daarom heeft het college besloten om in afwijking van het advies van de A2-Bezwarencommissie het bezwaarschrift gegrond te verklaren en het besluit dd 17-02-2012 tot intrekking van de bouwvergunning BR2007.434, te herroepen.