B&W besluitenlijst 2012 07 17

Besluitenlijsten b&w-vergadering 10-07-2012
Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergadering van 10-07-2012.
Akkoord.

 

Naamsverandering WAV naar Wmo-raad en benoeming nieuwe leden

 • Akkoord te gaan met de naamsverandering van de Wmo-Adviesraad Vraagzijde (WAV) naar Wmo-raad;
 • akkoord te gaan met de benoeming van een drietal nieuwe leden voor de Wmo-raad.

Akkoord.

 

Schuldhulpverlening Nieuwe Stijl

 1. Instemmen met de notitie 'Schuldhulpverlening nieuwe stijl W&I';
 2. instemmen met de in de notitie genoemde keuze voor model 3 als beste optie;
 3. instemmen met het voorgestelde beleid in de notitie inzake recidive;
 4. instemmen met het financieel overzicht zoals opgenomen in deze adviesnota en het opnemen van de gelden in de begroting voor 2013 e.v.;
 5. instemmen met het oormerken van de bijzondere bijstand voor kwetsbare groepen voor een bedrag van €116.373;
 6. instemmen met een totaal budget schuldhulpverlening van €332.214 vanaf 2013;
 7. vooruitlopend op de vaststelling van de begroting 2013 instemmen met de start van de voorbereidingen en de implementatie van model 3 per 1 januari 2013;
 8. voor de kosten van implementatie een bedrag beschikbaar stellen.

Akkoord.

 

Aankoop perceel cultuur-grond aan de Dommelseweg

 • In te stemmen met de koopovereenkomst ten behoeve van de aankoop van het perceel kadastraal bekend Valkenswaard sectie E nummer 929, groot 1.60.25 ha, conform het collegebesluit van 19 oktober 2010 en het raadsbesluit van 25 november 2010;
 • in te stemmen dat, zodra de juridische levering van voornoemde grond heeft plaatsgevonden, het geldende voorkeursrecht op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten komt te vervallen en de aantekening hiervan wordt doorgehaald.

Akkoord.

 

Project Dommelkwartier / overeenkomsten

 • In te stemmen met het sluiten van anterieure exploitatie overeenkomsten voor Dommelkwartier met Latoures Vastgoed II BV resp Lagis Bouw BV.
 • In te stemmen met het sluiten van een planschadeverhaalsovereenkomst voor Dommelkwartier met Latoures Vastgoed II BV en Lagis Bouw BV.
 • Besluiten om bouwrijpe grond in Hoppenbrouwers resp. Weegbree te verkopen aan Latoures Vastgoed II BV resp Lagis Bouw BV.
 • Besluiten om toekomstig openbaar gebied in Hoppenbrouwers resp. Weegbree aan te kopen van Latoures Vastgoed II BV resp Lagis Bouw BV.
 • Overeenkomsten daartoe te sluiten.
 • De raad in kennis te stellen van de gesloten overeenkomsten.

Akkoord.

 

Gratis gebruik toilet-voorziening - overeenkomst
In te stemmen met het aangaan van de overeenkomst 'gratis gebruik toiletvoorzieningen' tussen gemeente en de afzonderlijke 4 horeca-gelegenheden:

 • De Orangerie - Corridor 33
 • La Promenade - Corridor 11a
 • La Croustille - Eindhovenseweg 18
 • Lunchroom Lekker - De Kerverij 2.

Akkoord.