B&W besluitenlijst 2012 07 03

Veiligheidsmonitor 2011

  • Kennis nemen van de veiligheidsmonitor 2011;
  • de veiligheidsmonitor 2011 ter kennis brengen aan de raad door tussenkomst van de griffier.

Akkoord.

 

Mandatering bevoegdheden van personele aard
Een aantal bevoegdheden van personele aard mandateren aan de gemeentesecretaris onder gelijktijdige toekenning van de bevoegdheid aan hem:

  • (onderdelen van) die bevoegdheden door te mandateren aan andere functionarissen en
  • daaraan bijzondere mandateringsvoorwaarden te verbinden.

Akkoord.

 

Afwijzen verzoek ontwikkeling zorgcomplex Luikerweg ong. (sectie D, nummer 5386)
Geen medewerking verlenen aan het verzoek voor het realiseren van een zorgcomplex en 15 grondgebonden woningen aan de Luikerweg ongenummerd (sectie D, nummer 5386).
Akkoord.

 

Besluitenlijsten b&w-vergadering 26-6-2012
Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergadering 26-6-2012.
Akkoord.

 

Handhaven SMS parkeren
Het raadsvoorstel, met tussenkomst van de griffier, ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad in de raadsvergadering van september 2012.
Akkoord.

 

Uitgangspunten transitie Begeleiding

  • In te stemmen met de uitgangspunten zoals geformuleerd in de uitgangspuntennotitie decentralisatie AWBZ ten behoeve van de gemeenteraad;
  • de uitgangspunten ter advisering voorleggen aan de Wmo-raad (WAV).

Akkoord.

 

Selectieprocedure vervolgtraject toekomstvisie

  • In te stemmen met de beoordeling van de offertes;
  • over te gaan tot gunning van de opdracht aan de economisch meest voordelige inschrijver.

Akkoord.