B&W besluitenlijst 2012 06 26

Besluitenlijsten b&w-vergadering 19-6-2012
Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergadering 19-6-2012.
Akkoord.

 

Vaststellen van de Verordening commissie bezwaarschriften gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten
Besluiten tot vaststelling van de Verordening commissie bezwaarschriften gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten.
Akkoord.

 

Volmacht voor afleggen verklaring overstort rioolgemaal Maastrichterweg 183
Kennis te nemen van de overtreding en in te stemmen met de volmacht voor het afleggen van een verklaring inzake de vervuiling van de bermsloot langs de Maastrichterweg ter hoogte van huisnummer 183.
Akkoord.

 

Vaststellen van de Verordening commissie bezwaarschriften gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten
Besluiten tot intrekking van de Verordening op de Bezwarencommissie Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard en tot vaststelling van de Verordening commissie bezwaarschriften gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten.
Akkoord.

 

Buurtpreventie Borkel

  • Kennis nemen van het evaluatierapport Buurtpreventie Borkel;
  • op basis van de resultaten van het onderzoek instemmen met het verlengen van het buurtpreventieproject Borkel in juli 2012 voor de periode van 3 jaar.

Akkoord.

 

Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State uitwerkingsplan "Lage Heide natuur"
Kennis te nemen van de uitspraak en een kopie hiervan te inzage te leggen in de raadsleeskamer.
Akkoord.

 

Aanvraag bouwvergunning voor het uitbreiden van een varkensstal met een luchtkanaal en een luchtwasser gelegen op het perceel Zeelberg 47 met het doss.nr. 2010.258

  • De ingebrachte zienswijze tegen de aanvraag bouwvergunning beantwoorden;
  • bouwvergunning te verlenen.

Akkoord

 

Medewerking aan projectafwijkingsbesluit Ginneve
Instemmen met brief aan Woningbelang, waarin antwoord wordt gegeven op de door Woningbelang gestelde vragen inzake het wonen-met-zorg complex Ginneve inclusief ontmoetingsruimte.
Akkoord.

 

Kasgeldlening 13 juni 2012 - 13 juli 2012
Kennis te nemen van de opname bij de Nederlandse Waterschaps Bank van de gesloten kasgeldlening ad €3.000.000,-- voor een periode van een maand (13 juni - 13 juli 2012).
Akkoord.

 

Gevonden en verloren voorwerpen

  1. Het machtigen van de medewerkers van het Klantcontactcentrum in de uitoefening van de bevoegdheden zoals vermeld in boek 5, titel 2, van het Burgerlijk Wetboek, art. 10:12 van de Algemene wet bestuursrecth en art. 171 van de Gemeentewet;
  2. kennis nemen van het werkboek gemeente Valkenswaard "verloren of gevonden voorwerpen".

Akkoord.