B&W besluitenlijst 2012 06 12

Machtiging verhalen schaden OV en VRI installaties
Instemmen met het machtigen van Heijmans Wegen B.V. tot het doen van aangiften en verhalen van door derden toegebrachte schaden aan wegmeubilair, in eigendom van de gemeente
Akkoord.

 

Bestuursverklaring subsidie goedkope koopwoningen
Instemmen en ondertekenen van bestuursverklaring, te verzenden aan de Provincie Noord-Brabant, inzake het aantal gerealiseerde goedkope koopwoningen.
Akkoord.

 

Ondersteuning project 'Arbeidsmarktkansen voor jongeren regio Eindhoven'

 1. Instemmen met de ondersteuning van het project 'Arbeidsmarktkansen voor jongeren regio Eindhoven';
 2. instemmen met de bijgevoegde instemmingsverklaring ten behoeve van het project..

Akkoord.

 

Aanwijzing medisch adviseur wet inburgering
Een ieder die gecertificeerd is om een medisch advies af te geven inzake vrijstelling van het inburgeringsexamen, aanwijzen als medisch adviseur.
Akkoord.

 

Bezwaarschrift gericht tegen straatnaambesluit
Het bezwaarschrift, gericht tegen het vaststellen van de naam 'Het Lupke', overeenkomstig het advies van de A2-bezwarencommissie niet-ontvankelijk verklaren.
Akkoord.

 

Verzoek om planschadevergoeding ex artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening
Op basis van haar offerte van 30 mei 2012, Tog Nederland Zuid te Sint-Oedenrode inschakelen voor het uitbrengen van een advies over het verzoek om een schadevergoeding van de eigenaar van het pand aan de Zeelbergseweg 10 te Valkenswaard.
Akkoord.

 

Uitbreiding DVO VRBZO
Het college wordt gevraagd in te stemmen met een uitbreiding van de huidige dienstverleningsovereenkomst (DVO) inzake de lokale brandweerzorg Valkenswaard.
Akkoord.

 

Verzoek om planschadevergoeding ex artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening
Op basis van haar offerte van 30 mei 2012, Tog Nederland Zuid te Sint-Oedenrode inschakelen voor het uitbrengen van een advies over het verzoek om een schadevergoeding van de eigenaar van het pand aan de Waalreseweg 46 te Valkenswaard.
Akkoord.

 

Wijziging budget voor de externe inkoop van handhaving (sociale recherche)

 1. Het budget handhaving van €50.000 bij de eerst volgende begrotingswijziging 2012 verhogen naar een bedrag van €79.000;
 2. het verschil van €29.000 financieren uit het Budget BUIG (inkomensdeel uitkeringen).

Akkoord.

 

Evaluatie kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

 • Kennis te nemen van de evaluatie KVU;
 • in te stemmen met de conclusies en aanbevelingen;
 • de raad schriftelijk op de hoogte te stellen van de conclusies en aanbevelingen
 • het evaluatierapport ter inzage te leggen voor deraad.

 Akkoord.

 

Subregionale visie werklocaties

 1. De subregionale visie werklocaties vast te stellen als inbreng voor de regionale visie werklocaties;
 2. de raad te informeren over de subregionale visie werklocaties.

 Akkoord.

 

Verwarmingsketel zwembad
Ten laste van de voorziening groot onderhoud BW onr.zaken een bedrag te onttrekken voor de vervanging van de verwarmingsketel van het binnenbad van zwembad de Wedert.
Akkoord.

 

Besluitenlijsten b&w-vergadering 04-06-2012
Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergadering 04-06-2012.
Akkoord.

 

Principeverzoek ontwikkeling woonzorgcomplex Dommelseweg 46-48

 1. In principe medewerking verlenen aan het verzoek om op het perceel Dommelseweg 46-48 een woonzorgcomplex te vestigen;
 2. aanvrager hiervan op de hoogte te stellen.

 Akkoord.

 

Integraal onderhoud wegen, bruggen, riolering, groen en OV 2012
Wij adviseren u:

 1. in te stemmen met de uitvoering van het integraal onderhoudsprogramma wegen, bruggen, riolering, groen en OV 2012;
 2. een krediet beschikbaar te stellen.

 Akkoord.

 

Budget tussentijdse verkiezing Tweede Kamer
Voor de tussentijdse verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op 12 september 2012 €25.500,00 ter beschikking te stellen ten laste van de post 'Onvoorziene uitgaven'.
Akkoord.

 

Wijziging beleid kwijtschelding gemeentelijke belastingen

 • Artikel 28 lid 3 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 van toepassing te laten verklaren door de gemeenteraad. In de berekening van een kwijtscheldingsverzoek worden de kosten van kinderopvang dan als uitgaven meegenomen;
 • de huidige kwijtscheldingsnormen voor personen van 65 jaar of ouder door de gemeenteraad te laten verhogen tot 100% van de toepasselijke netto AOW-bedragen.

Akkoord.

 

Verhuur oude raadhuis aan de Kunstkeuken
Instemmen met het aangaan van een huurovereenkomst voor het oude raadhuis (Markt 23) met de heer D. Lange, ertegenwoordigend galerie De Kunstkeuken, voor een periode van 10 jaar.
Akkoord.

 

Kosten actualisatie Kapellerpad 15
In te stemmen om de kosten van de ruimtelijke onderbouwing ten laste te laten komen van de post bestemmingsplannen.
Akkoord.

 

Ontheffingenbeleid sluitingstijden horeca
Verlengen voor de periode van een jaar van het ontheffingenbeleid sluitingstijden 'Verruiming opneningstijden horecabedrijven 2011'.
Akkoord, met voorstel met de opmerking dat het al dan niet voorzetten van beleid niet afhankelijk zal zijn van de doelstellingen in het advies, maar van een integraal advies vanuit gemeente, politie en bewonersvertegenwoordiging en dit zal aan de basis liggen van het beleid 2013.