B&W besluitenlijst 2012 06 04

Wijziging openingstijden gedurende zomervakantie 2012
Gedurende de zomervakantie van 09-07-2012 t/m 13-08-2012 de avondopenstelling van de balies van het klantcontactcentrum te laten vervallen.
Akkoord.

 

Manifest voor een afvalloze samenleving

 • Kennis te nemen van manifest voor een afvalloze samenleving;
 • in te stemmen met het ondertekenen van dit manifest door wethouder Bax tijdens een speciaal bestuurlijk overleg in het kader van het SRE programma Materialentransitie dat gericht is op 100% hergebruik.

Akkoord.

 

Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een antenne-installatie voor mobiele telefonie, doss.nr. OV 2011.255
Akkoord te gaan met optie 1.
Akkoord.

 

Actieplan verslavingspreventie-beleid

 • Het actieplan verslavingspreventiebeleid gemeente Valkenswaard 2012-2013 vast te stellen;
 • akkoord te gaan met raadsinformatiebrief

Akkoord.

 

Subsidie Stichting Leergeld
Subsidie voor 2012 incidenteel toekennen aan Stichting Leergeld.
Akkoord.

 

Besluitenlijsten b&w-vergadering 22-5-2012
Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergadering 22-5-2012.
Akkoord.

 

Ontsluiting bouwverkeer woonwijk Lage Heide
Besloten is, om:

 1. in te stemmen met conclusies en aanbevelingen van het rapport "Ontsluiting bouwverkeer woonwijk Lage Heide" (versie: 18 april 2012);
 2. te kiezen voor de route (als eenrichtingsverkeer) voor het bouwverkeer Venbergseweg/ Victoriedijk/zandpad richting Eurocircuit/Monseigneur Smetsstraat/Pastoor Bolsiusstraat/Venbergseweg richting N69;
 3. het bedoelde rapport ter kennisname te brengen aan de gemeenteraad;
 4. de wijkraad Dommelen en het wijkcomité Mgr. Smetsstraat e.o. van uw standpunt op de hoogte te stellen;
 5. omwonenden actief te informeren over de voorgestane tijdelijke maatregelen en voorzieningen.

Akkoord.

 

Strijdige bewoning Abdijweg 25-27
Niet over te gaan tot handhavend optreden en te zijner tijd de thans met het bestemmingsplan strijdige situatie in het bestemmingsplan te formaliseren, omdat de gemeente destijds een vergunning heeft verleend voor tijdelijke bewoning zonder eindtermijn.
De bewoners en de eigenaar van uw beslissing op de hoogte te stellen.
Akkoord.

 

Toekennen van subsidie Stichting Peuterspeelzalen Valkenswaard 2012

 1. Toekennen van de subsidie conform de begroting 2012 minus een deel van de bezuinigingsopdracht aan Stichting Peuterspeelzalen Valkenswaard;
 2. restant van begrote middelen reserveren voor subsidie compensatie verlaging ouderbijdrage 2012.

Akkoord.

 

Verantwoording BDU-CJG 2011

 1. De inhoudelijke verantwoording voer de BDU-CJG 2011 vast te stellen;
 2. kennis te nemen van de beantwoording van de facultatieve vragen over de stelselherziening jeugd.

Akkoord.

 

Motie 2 raadsvergadering
31-05-2012 projectmatig werken

Zonder advies.
Een start te maken met het opstellen van een verkeerscirculatieplan voor de gemeente Valkenswaard en dit voor vaststelling aan te bieden binnen deze raadsperiode.
College neemt opstellen verkeerscirculatieplan op voor raadsagenda 2013.

 

Motie 3 raadsvergadering
31-05-2012 inspanningsverplichting t.a.v. een aantal aandachtspunten

Zonder advies
Verzoekt het college van b&w een inspanningsverplichting op zich te nemen om gesprekken aan te gaan met betrokken partijen met het oog op het maken van afspraken ten aanzien van een aantal aandachtspunten.
College heeft motie reeds overgenomen.