B&W besluitenlijst 2012 05 22

Uitspraak Raad van State mbt Haagstraat-Willibrorduslaan

 • Kennisnemen van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State van 10 mei 2012;
 • instemmen met raadsbrief.

Akkoord.

 

Milieujaarverslag 2011

 • Vaststellen van het Milieujaarverslag 2011;
 • het verslag ter kennisname aanbieden aan de raad en toezenden aan de Inspectie en de provincie.

Akkoord.

 

Beleidskader evenementen

 • In te stemmen met het concept Beleidskader Evenementen;
 • in te stemmen met het ter inzage leggen van het concept Beleidskader Evenementen voor inspraakreactie;
 • als gevolg van het standpunt van het college van b&w om het verwijderen van hockers en geleiders van de Markt t.b.v. evenementen voor rekening van de gemeente te nemen, wordt voorgesteld de begroting van 2013 aan te passen met een budget van € 10.000 voor de gewenste werkzaamheden.

Akkoord.

 

Besluitenlijst b&w-vergadering 15-5-2012
Vaststellen besluitenlijst b&w-vergadering 15-5-2012
Akkoord.

 

Kasgeldlening 2 mei - 4 juni 2012
Kennis te nemen van de verlenging met de Nederlandse Waterschaps Bank gesloten kasgeldlening ad € 4.000.000,- voor een periode van een maand (2 mei - 4 juni 2012).
Akkoord.

 

Benoemen leden Commissie naamgeving
Als leden van de Commissie naamgeving benoemen:

 • de heer drs. A.B.A.M. Ederveen, voorzitter van het college,
 • de heer P.J.R. Appelmans, teammanager vanuit het vakgebied Ruimtelijke Ordening, dan wel een door hem aangewezen persoon uit het betreffende vakgebied,
 • de heer G.C. van Uijthoven, teammanager vanuit het vakgebied Archief, dan wel een door hem aangewezen persoon uit het betreffende vakgebied,
 • de heer W.L.P. Coolen, vanuit de Heemkundekring, en
 • de heer J.J. van Appeldorn, vanuit de Heemkundekring.

Aan te wijzen als ambtelijk secretaris: mevrouw P.C.A. van Beckhoven-Wijnen
Akkoord.

 

Raadsbrief betreffende agenda bestuurlijke voorstellen (verschuivingen raad juni 2012)
Akkoord te gaan met de raadsbrief.
Akkoord.

 

Vaststellen verbreed GRP 2013-2017

 • Het raadsvoorstel, met tussenkomst van de griffier, ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad in de raadsvergadering van juni 2012;
 • verordening afvoer hemelwater en grondwater vrijgeven voor inspraak.

Akkoord.

 

Erfgoedkaarten het beleidsplan Archeologische Monumentenzorg gemeente Valkenswaard
In te stemmen met:

 • het aan de raad ter vaststelling aanbieden van de erfgoedkaart;
 • het aan de raad ter vaststelling aanbieden van het beleidsplan Archeologische Monumentenzorg gemeente Valkenswaard;
 • het aan de raad ter vaststelling aanbieden van de erfgoedverordening gemeente Valkenswaard 2012;
 • het niet vrijgeven van bouwblokken;
 • het meenemen van cultuurhistorie als bouwsteenbij nieuwe plannen en beleid.

Akkoord.

 

Vaststellen Structuurvisie deel A nieuwe stijl
De gemeenteraad, via tussenkomst van de griffier, voorstellen:

 • de Structuurvisie Plus gemeente Valkenswaard uit 2003 in te trekken;
 • in te stemmen met de Structuurvisie Valkenswaard Deel A nieuwe stijl, zoals vervat in de analoge structuurvisie en in de digitale structuurvisie met nummer NL.IMRO.0858. SVvalkenswaardA-VA-02 vast te stellen, waarin de basis voor het ruimtelijk beleid naar 2030 is opgenomen;
 • de zienswijzen op de ontwerpstructuurvisie Valkenswaard deel A voor kennisgeving aan te nemen.

Akkoord.

 

Rapportage Quickscan parkeerbeleid

 • Rapport 'Quickscan parkeerbeleid Gemeente Valkenswaard' ter kennisneming aannemen;
 • enkele aanbevelingen uit het rapport nader uitwerken/onderzoeken, te weten:
  1. de vergunningenapplicatie voor beheer van de vergunningen up-to-date brengen waardoor uitgifte en monitoring verbeterd wordt;
  2. inzichtelijk maken en herverdelen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot 'parkeren' in de eigen organisatie;
  3. het veranderen van de termen 'hoog/laag tarief' op de parkeerverwijsborden in 'kort/lang parkeren';
  4. bij evenementen het onderdeel 'parkeren' standaard deel uit laten maken van de evaluatiepunten;
 • de raad dit rapport ter kennisneming toezenden met brief waarin punten 2a t/m 2d vermeld worden als verbeterpunten die de gemeente direct gaat doorvoeren.

Akkoord.

 

Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied
Instemmen met voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied':

 • in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening (digitaal) toezenden naar diverse vooroverleginstanties;
 • vrijgeven voor inspraak en deze met ingang van 31 mei 2012 gedurende 4 weken op de gebruikelijke wijze ter inzage leggen op basis van de gemeentelijke inspraakverordening;
 • het voorontwerpbestemmingsplan ter kennisgeving, via tussenkomst van de raadsgriffier, ter inzage leggen in de raadsleeskamer.
 • instemmen met het Startdocument planm.e.r. en deze met het voorontwerpbestemmingsplan voor inspraak publiceren en ter visie leggen;
 • binnen de terinzage-periode een inloopavond voor belangstellenden organiseren, ter toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan;
 • de uitspraak van de Raad van State ten aanzien van de beroepen tegen bestemmingsplan 'Buitengebied 2e partiële herziening 1998' verwerken in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied.

Akkoord.

 

Krediet nieuwbouw Brandweerkazerne
Instemmen met:

 • het realiseren van de nieuwbouw Brandweerkazerne Valkenswaard in samenwerking met 'Productiestroom' op de locatie Engelse Dropgebouw;
 • het verzenden van de tweede raadsinformatiebrief naar aanleiding van het collegebesluit dd. 24 april 2012 (12b&w00188)
 • het raadsvoorstel, om een krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van de nieuwbouw Brandweerkazerne Valkenswaard, via tussenkomst van de griffier door te geleiden naar de raad.

Akkoord.

 

Algemene ledenvergadering VNG d.d. 6 juni 2012
De burgemeester volmacht verlenen om de gemeente Valkenswaard te vertegenwoordigen bij de algemene ledenvergadering VNG.
Akkoord.

 

Subsidie voor expositie over oude raadhuis
Toekennen van een subsidie voor het project ‘Ons Huis’ van heemkundekring Weerderheem.
Akkoord.