B&W besluitenlijst 2012 05 15

Besluitenlijst b&w-vergadering 8-5-2012
Vaststellen besluitenlijst b&w-vergadering 8-5-2012.
Akkoord.

 

Ontwerpbestemmingsplan Dommelkwartier

 • Instemmen met de nota van 'inspraak en vooroverleg, voorontwerpbestemmingsplan Dommelkwartier';
 • de insprekers middels een brief op de hoogte brengen van de wijze waarop wordt omgegaan met hun opmerkingen alsmede de vervolgprocedure;
 • instemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Dommelkwartier' en deze conform artikel 3.8 lid 1 wro gedurende een periode van zes weken ter inzage leggen;
 • daarbij aangeven dat project Dommelkwartier onder de crisis- en herstelwet valt;
 • instemmen met ontwerp-raadsbesluit;
 • instemmen met het ontwerp-beeldkwaliteitplan 'Dommelkwartier' en deze met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen;
 • instemmen met het ontwerp-inrichtingsplan 'Dommeldal' en deze met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen;
 • het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen;
 • instemmen met de ontwerpexploitatieplannen Hoppenbrouwers en Weegbree en deze ten behoeve van de vaststelling ter inzage leggen;
 • het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpexploitatieplannen met alle bijbehorende stukken, via tussenkomst van de raadsgriffier, ter inzage leggen in de raadsleeskamer;
 • instemmen met het organiseren van een inloopdag/avond in kader van de tervisielegging alsmede het uitbrengen van een nieuwsbrief Dommelkwartier.

Akkoord.

 

Herziene Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs
De gemeente dient de kaders voor onderwijshuisvesting vast te leggen in een verordening. De gemeentelijke verordening is in belangrijke mate ontleend aan de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG). De VNG heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Modelverordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs en om die reden ligt er nu een herziening van de gemeentelijke Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs voor. Op 17 april heeft uw college het concept vastgesteld zodat de verordening met de schoolbesturen besproken kon worden. Gezien het korte tijdsbestek tot de raadsbehandeling zijn de schoolbesturen schriftelijk verzocht een reactie te geven op de herziene Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. Twee van de drie schoolbesturen hebben gereageerd en zijn akkoord. Voorgesteld wordt:

 • in te stemmen met het raadsvoorstel betreffende het vaststellen van de herziene Verordening Huisvesting Onderwijs gemeente Valkenswaard 2012;
 • de herziene Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Valkenswaard 2012 via de griffie aanbieden aan de raad ter vaststelling.

Akkoord.

 

Voorbereidingskrediet Eurocircuit
De raad, via tussenkomst van de raadsgriffier, voorstellen een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor het opstellen en in procedure brengen van een bestemmingsplan Eurocircuit inclusief de daarbij behorende onderzoeken en m.e.r.-procedure.
Akkoord.

 

Gebruik/eigendom Rode Kruis gebouw, Gelukken 15b te Valkenswaard
Besluiten het gebruik van het gebouw Gelukken 15b te beëindigen zonder schadevergoeding over en weer.
Akkoord.

 

Ontwerpbestemmingsplan Kloosterpark
Instemmen met:

 • Het inspraakverslag naar aanleiding van het voorontwerpbestemmingsplan 'Kloosterpark';
 • het ontwerpbestemmingsplan 'Kloosterpark';
 • het ontwerpbestemmingsplan conform artikel 3.8 lid 1 Wro gedurende een periode van zes weken ter inzage leggen;
 • de procedure voor aanvraag hogere grenswaarde geluid te starten en de stukken ter inzage te leggen;
 • een informatieavond organiseren voor omwonenden en andere belangstellenden;
 • een ieder informeren middels een publicatie in de Kempener Koerier en de Staatscourant;
 • omwonenden informeren middels een concept huis- aan- huisbrief;
 • de raad en insprekers hierover informeren.

Het college gaat in meerderheid akkoord.

 

Vaststelling ontwerp bestemmingsplan 'Den Dries 5'

 • Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Den Dries 5';
 • instemmen met het ontwerpbesluit;
 • het ontwerpbestemmingsplan conform artikel 3.8 lid 1 Wro gedurende een periode van zes weken ter inzage leggen;
 • de raad hierover informeren.

Akkoord.

 

Vaststelling ontwerp bestemmingsplan 'Carolusdreef 142 en 146'

 • Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Carolusdreef 142 en 146';
 • instemmen met het ontwerpbesluit;
 • het ontwerpbestemmingsplan conform artikel 3.8 lid 1 Wro gedurende een periode van zes weken ter inzage leggen;
 • de raad hierover informeren.

Akoord.

 

Ome Joop's Tour
In te stemmen met het verzoek van de Stichting Ome Joop, de Amundsenhal om niet ter beschikking te stellen op 27 juli en 28 juli 2012 (16.00-10.00 uur). De sporthal zal door de organisatie en deelnemers van Ome Joop's tour worden gebruikt als overnachtingsplaats.
Akkoord.

 

2e halfjaarrapportage Wmo 2011

 • Kennis te nemen van de rapportage 'Wmo uitgaven voorzieningen 2e halfjaar 2011';
 • halfjaarrapportage ter kennisneming aanbieden aan de raad.

Akkoord.

 

Vaststelling subsidie 2012
De subisidie 2012 voor Lumensgroep (Dommelregio) vaststellen.
Akkoord.

 

Hypotheek Stay o Kay
Besluiten toestemming te verlenen voor het omzetten van de hypotheek op het erfpachtrecht van de Stayokay te Valkenswaard.
Akkoord.

 

Bestemmingsplan Venbergseweg 34
De raad, via tussenkomst van de raadsgriffier, voorstellen:

 • in te stemmen met de voorgestelde behandeling van de ambtshalve wijzigingen van het ontwerpbestemmingsplan 'Venbergseweg 34';
 • bestemmingsplan 'Venbergseweg 34' conform het gestelde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) gewijzigd vast te stellen;
 • geen exploitatieplan vast te stellen ex artikel 6.12 lid 1 Wro omdat het verhaal van kosten al anderszins verzekerd is.
 • gelet op de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan de Provincie Noord-Brabant verzoeken geen bezwaar te hebben tegen eerdere bekendmaking van het vaststellingsbesluit.

Akkoord.

 

Bestemmingsplan Zeelberg
De raad, via tussenkomst van de raadsgriffier, voorstellen:

 • in te stemmen met de voorgestelde behandeling van de ontvangen zienswijze conform zienswijzennota en reclamant hiervan op de hoogte brengen;
 • het bestemmingsplan 'Zeelberg' conform het gestelde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) gewijzigd vast te stellen;
 • conform het gestelde in artikel 6.12, lid 2, sub a Wro, geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen, aangezien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd;
 • gelet op de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan de Provincie Noord-Brabant verzoeken geen bezwaar te hebben tegen eerdere bekendmaking van het vaststellingsbesluit;
 • een en ander overeenkomstig raadsvoorstel.

Akkoord.

 

Inrichtingsplan openbare ruimte Lage Heide wonen

 • Het Definitief Ontwerp Lage Heide Wonen vast te stellen;
 • de gemeenteraad informeren;
 • het Definitief Ontwerp Lage Heide Wonen ter inzage te leggen in de raadsleeskamer.

Akkoord.

 

Afwijzing subsidie 't Weike
Het subsidieverzoek van stichting kinderboerderij 't Weike afwijzen.
Akkoord.

 

Vaststellen minimale bouwhoogte grondgebonden woningen in bestemmingsplannen
Raad, via tussenkomst van de raadsgriffier, voorstellen:

 • de minimale bouwhoogte voor grondgebonden woningen in bestemmingsplannen vast te stellen op 10 meter, een en ander overeenkomstig raadsvoorstel.

Akkoord, inclusief toevoeging 'met een kap'.

 

Vaststelling gebruikstarieven sportaccommodaties 2012-2013
In te stemmen met het aanpassen van de tarieven voor het in gebruik geven van de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties, inclusief de entreegelden voor zwembad De Wedert, voor het seizoen 2012 - 2013 met de CBS- consumentenprijsindex van 2,5 % ten opzichte van de tarieven 2011-2012 en de raad hierover nader te informeren.
Akkoord.

 

Conceptnota Cultuurbeleid
Instemmen met de conceptnota Cultuurbeleid, met als beleidsdoelen:

 • een impuls voor cultuureductie (aanstelling van een cultuurcoach binnen de regeling Combinatiefuncties);
 • een groter bereik voor het Cultuurfonds (handhaving van het Cultuurfonds op het huidige niveau; kritische beschouwing van ingediende subsidieaanvragen, om op die manier meer aanvragers te kunnen bedienen; aandacht voor publiek-private financiering waar mogelijk);
 • continuïteit en bestaanszekerheid voor het huidige culturele aanbod (handhaving van cultuurbudgetten op het huidige niveau; doorvoeren van indexeringen onder voorbehoud van gemeentebegrotelijke goedkeuring).

Akkoord.