B&W besluitenlijst 2012 05 08

Besluitenlijsten b&w-vergadering 01-05-2012
Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergadering 01-05-2012
Akkoord.

 

Nadere invulling bestemmingsplansystematiek Valkenswaard
Bij de actualisatie van de bestemmingsplannen uit te gaan van de bestaande feitelijke situatie, met uitzondering van:

 • illegale situaties die ruimtelijk niet gewenst zijn (reeds besloten 1 juli 2010);
 • gebieden waarvoor nog een bestemmings/uitwerkings/wijzigingsplan van kracht is dat na 1 juli 2003 is vastgesteld en waarvoor nog geen omgevingsvergunning is verleend;
 • de gebieden Schaapsloop en het buitengebied en hiervoor een eigen beleidskader hanteren.

De raad per brief informeren over deze nadere interpretatie voor het opstellen van het bestemmingsplan Valkenswaard.
Akkoord.

 

Verordening Langdurigheidstoeslag

 • Instemmen met de "Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2012" (Ingangsdatum 1 juli 2012);
 • instemmen met het intrekken van de bestaande Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2009;
 • raadsvoorstel en concept-besluit doorgeleiden naar de raad.

Akkoord.

 

Ontwerpbestemmingsplan Schafterdijk 9

 • Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Schafterdijk 9';
 • instemmen met ontwerpbesluit;
 • het ontwerpbestemmingsplan conform artikel 3.8 lid 1 Wro gedurende een periode van zes weken ter inzage leggen;
 • de raad en de omgeving hierover informeren.

Akkoord.

 

Verordening cliëntenparticipatie

 • Instemmen met het advies de verordening cliëntenparticipatie Swi voor de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard met ingang van 1 juli 2012 vast te stellen;
 • de verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en inkomen van 1 januari 2007 intrekken;
 • deze verordening opnemen in het Handboek WWB Schulinck;
 • verordening publiceren op de website swi.rechtopbijstand.nl.;
 • raadsvoorstel en concept-besluit doorgeleiden naar de raad.

Akkoord.

 

Intentieovereenkomst Maastrichterweg 120
Instemmen met intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van een nieuw landgoed aan de Maastrichterweg 120 en 128.
Akkoord.

 

Subsidie 2012 HALT Oost-Brabant
Subsidie ad € 23.628,- toe te kennen aan HALT Oost-Brabant.
Akkoord.