B&W besluitenlijst 2012 05 01

Bezwaarschrift Zeelberg 47

 • Het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van de Bezwarencommissie ongegrond verklaren;
 • het verzoek om vergoeding van proceskosten afwijzen.

Akkoord.

 

Openbaar toilet
In te stemmen met de uitvoering van 'Gratis gebuik bestaande toiletvoorziening' in het kernwinkelgebied en in winkelcentrum De Belleman.
Akkoord.

 

Stimuleren starters op woningmarkt
Instemmen met het doorgeleiden van raadsvoorstel naar de gemeenteraad.
Akkoord.

 

Voorontwerpbestemmingsplan Hoge Akkers

 • Het voorontwerpbestemmingsplan 'Hoge Akkers' in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening toezenden aan diverse instanties;
 • het voorontwerpbestemmingsplan conform de inspraakverordening vier weken ter inzage leggen;
 • een inloopavond organiseren;
 • instemmen met huis-aan-huis brief en brief aan de gemeenteraad;
 • het voorontwerpbestemmingsplan ter kennisneming in de raadleeskamer leggen.

Akkoord.

 

Jaarrekening 2011 en jaaroverzicht 2011 van de GRWRE (Ergon)

 • Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaaroverzicht van Ergon over het jaar 2011;
 • ter besluitvorming aan de raad voorleggen.

Akkoord.

 

Ontwerpbegroting 2013/meerjarenraming 2014-2016 VRBZO

 • Kennis nemen van de ontwerpbegroting 2013/meerjarenraming 2014-2016 van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en uw zienswijze kenbaar maken;
 • de ontwerpbegroting 2013/meerjarenraming 2014-2016 van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost ter informatie aanbieden aan de raad en haar in de gelegenheid stellen haar zienswijze kenbaar te maken;
 • definitieve vaststelling van de begroting 2013 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 juni 2012 en tot die tijd loopt de formele reactie termijn. Het heeft de voorkeur de reactie van de raad kenbaar te maken voor de behandeling van de begroting in het Dagelijks Bestuur op 31 mei.

Akkoord.

 

Begroting CURE 2013
De gemeenteraad door tussenkomst van de griffier voorstellen het dagelijks bestuur van het Centrum Reinigingstaken Eindhoven & omgeving (CURE) mede te delen dat de ingekomen ontwerpbegroting voor 2013 niet heeft geleid tot opmerkingen.
Akkoord.

 

Besluitenlijsten b&w-vergadering 24-4-2012
Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergadering 24-4-2012
Akkoord.

 

Programmabegroting SRE 2013
Voorstel ter besluitvorming aan de raad voorleggen.
Akkoord.

 

Uitgifte kavels 2012

 • Instemmen met verzending van brief met bijlagen aan de gegadigden op de wachtlijst;
 • instemmen met de regelaanpassing in het uitgifteprotocol.

Akkoord, waarbij het college besluit dat in de brief 'vrij op naam' wordt opgenomen. Bij de berekening van het bedrag ‘vrij op naam’ worden alle kosten betrokken.

 

Beleidsnota inzameling huishoudelijke afvalstoffen

 • Instemmen met beleidsnota inzameling huishoudelijke afvalstoffen Valkenswaard 2012-2020, inclusief het daarin geadviseerde maatregelenpakket B, optie 3, inhoudende wijziging van het huidige inzamelsysteem van huishoudelijk afval middels de zgn. 'duobak' naar alternerende inzameling van de GFT- en restfractie;
 • de nota ter vaststelling aan de gemeenteraad aanbieden.

Akkoord.